Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANOMIA

  ANOMIA (gr. anomia = bezprawie) [1] W znaczeniu ogólnym: dezorga­nizacja życia społecznego - zanik (brak) określonego i jasnego systemu wartości oraz środków kontroli spo­łecznej. [2] W naukach społecznych: termin wprowadzony do socjologii przez Durkheima (De la division du travail social, 1893; Le Suicide...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA LOGICZNA

  ANALIZA LOGICZNA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie; logos = słowo, pojęcie, język, rozum) Metoda polegająca na wykorzystaniu instru­mentów logicznych do: a) badania formalnej poprawności stosowanych procedur poznawczych (np. różnego typu rozumowań); b) sprawdzania sensowności formułowanych twier­dzeń;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

  AKT (łac. actus = czyn, czynność, urzeczywistnienie; odpowiednik gr. energeia) [1] W metafizyce Arystotelesowkiej i tomistycznej: pojęcie pierwotne oznaczające, w przeci­wieństwie do czystej możności (potencji), albo faktyczne zaistnienie lub urzeczywistnienie się czegoś (a. egzy­stencji), albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  AMERYKAŃSKA    FILOZOFIA (USA) - jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwinizmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Edwards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  AKTYWIZM (łac. activus = czyn­ny, działający) [1] Pogląd akcen­tujący konieczność działania człowie­ka w świecie przyrodniczym i w życiu społecznym. [2] Stanowisko przyzna­jące prymat woli i czynu nad intelek­tem (np. Nietzsche, —> filozofia ży­cia). W stanowiskach inspirowanych —» irracjonalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  ALETEJOLOGIA (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy". Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM, ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  AKOGNITYWIZM (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  ALETHEIA (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda). Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein und Zeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  AKOSMIZM (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).Główne tezy tej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA, WYOBCOWANIE

  ALIENACJA (łac. alienus - obcy, przynależny do kogoś innego), WYOBCOWANIE

  Kategoria filozoficz­na upowszechniona przez Hegla, Feuerbacha i Marksa. W filozofii Hegla pojęcie a. służyło na oznacze­nie jednej z głównych sił napędo­wych rozwoju społecznego, która za­czyna działać wtedy, gdy istnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt

Do góry