Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALOGIA

  ANALOGIA (gr. analogia = odpowiedniość, stosowność, podobień­stwo) [1] W metodologii: stosunek podobieństwa, jaki zachodzi pomię­dzy przynajmniej dwoma przedmio­tami ze względu na ich pozycję by­tową, wewnętrzną strukturę i (lub) posiadane cechy. A., jaka zachodzi pomiędzy przedmiotami (lub klasami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

  ANTROPOCENTRYZM (gr. anthropos — człowiek + łac. centrum = środek) Pogląd wyznaczający człowie­kowi pierwszoplanowe miejsce w rze­czywistości i interpretujący świat z pozycji wyłącznie ludzkich, zgodnie z najstarszą i najbardziej znaną for­mułą a. wyrażoną w sentencji Protagorasa: „Człowiek jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

  ANALOGON (gr. analogos - odpo­wiedni, stosowny, podobny) To, co łączy (upodobnia) przedmioty pozo­stające wobec siebie w stosunku —> analogii. Treść wspólna, przysługują­ca przedmiotom analogicznym wzglę­dem siebie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  AMORALIZM (gr. a - nie + łac. moralis - obyczajny, obyczajowy, dotyczący obyczaju) [1] W etyce: pogląd usiłujący unieważnić lub, co najmniej, zakwestionować sens i moc wiążącą wszelkich wartości i ideałów moralnych, także wszelkich reguł i norm. A. podważa też wszelkie auto­rytety i zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

  ANAMNEZA (gr. anamnesis = przy­pomnienie sobie) [1] U Platona: poz­nanie, w sensie procesu przypomina­nia sobie przez duszę rozumną tego, co „postrzegała" w trakcie preegzystencji w świecie idei. [2] U Aure­liusza Augustyna: poznawanie (przy­pominanie) prawd wiecznych, do­stępnych człowiekowi dzięki -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA

  Orien­tacja filozoficzna istniejąca od po­czątku XX w. w Wielkiej Brytanii (powstała w Cambridge, rozwijana w Oxfordzie). Twórcami szkoły byli: Moore, Russell oraz Wittgenstein. Punktem wyjścia tez formułowanych w ramach a.sz. był sprzeciw wobec idealistycznej metafizyki. Za naczel­ne zadanie filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  ANARCHIZM (gr. anarchia = nierząd, bezrząd) Zrodzony jeszcze w czasach starożytnych, a rozwijający tię głównie w XIX w., utopijny ruch społeczno-polityczny, zmierzający do Obalenia wszelkich form władzy pań­stwowej, zniesienia własności prywatnej i ustanowienia nieograniczonej wolności jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

   Stanowisko w  metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Wittgensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZM

  ANIMIZM (łac. anima = dusza, animus - duch) [1] W psychologii: uj­mowanie (zwłaszcza przez dzieci) przedmiotów i zjawisk świata nieorganicznego, roślin i zwierząt, jako is­tot obdarzonych wolą, uczuciem i my­śleniem. [2] W religioznawstwie: a., to filozoficzna kategoria, wprowadzo­na przez Ty lora (1871)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  ANALIZA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie)

  Myślowy lub praktycz­ny proces rozbioru pewnych całości (realnie istniejących lub pomyśla­nych), polegający na ujawnieniu i wyodrębnieniu ich struktury, głównych elementów składowych i podstawo­wych własności. W nauce (np. a. che­miczna) i filozofii (np. a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry