Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W ŻYWIENIU

  Żywność i jej wytwarzanie przeszły na przestrzeni dziejów ewolucję, której następstwa dla odżywiania się ludzi i tym samym dla ich zdrowia były wielorakie (tab. 2.1).

  Historia rodzaju ludzkiego zaczęła się około 7 milionów lat temu od dwunożnych istot czlowickowatych. zwanych hominidami. Nasz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki psychospołeczne zdrowia

  Środowisko społeczne nuże być źródłem stresu. Jego przejawy na różnych poziomach życia sputcirzucgu mają duminującc ziiaczunic jaku czynnik ucuiupsychicznego ohciążcnia jednostki. Główną przyczyną stresu jest brak zaspokojenia różnych potrzeb człowieka (p. lista Maslowa) w warunkach nieprzyjaznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne

  Prawidłowe wybory zdrowotne mogą być podejmowane w każdych praktycznie warunkach ekonomicznych. Zależy to przede wszystkim od wiedzy i motywacji, jakimi dysponuje jednostka. Wysoką kulturą zdrowotną odznaczają się niekiedy ludzie biedni i bez szczególnego wykształcenia. Niemniej, zdrowotnie poprawny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola instytucji publicznych

  We współczesnych państwach na ogół dostrzega się znaczenie prawidłowych zuchowuń zdrowotnych dlu pomyślności społeczeństwu. Biorąc pod uwugę wyni kającc stąd korzyści, nic pow inna być zaniedbywana żadna z istotnych dróg prowadzących do tego celu. Na pierwszym miejscu znajdują się wysiłki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ochrony zdrowia

  Pomyślność zdrowotna obywateli stanowi dobro społeczne dostrzegane w zorganizowanych społeczeństwach już od czasów starożytnych. W przeszłości można odnaleźć wiele działań służących utrzymaniu zdrowia na miarę ówczesnej wiedzy i możliwości. Niejednokrotnie przybierały one postać nakazów...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne czynniki materialne

  W oddziaływaniach ekologicznych na człowieka można wyróżnić czynniki naturalne oraz takie, które pojawiły się w wyniku procesów cywilizacyjnych. Wśród czynników naturalnych trwałe znaczenie mają warunki klimatyczne określone przez nasłonecznienie danego regionu, periodycznie zachodzące zmiany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System edukacyjny

  Tworzenie warunków do rozwijania edukacji społeczeństwa przynosi wielostronne korzyści, równie? w obszarze zdrowotnym. Skrótowo można by to ująć. że inwestycje edukacyjne stanowią również inwestycję w zdrowie. Wykształcenie sprzyja nabywaniu odpowiedniej wiedzy, a także kształtowaniu postaw i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki chemiczne a zdrowie

  Intensywny rozwój przemysłowy, urbanizacja oraz burzliwa motoryzacja w XX w doprowadziły do obciążenia środowiska dużą ilością zanieczyszczeń, spośród których wiele zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. W postaci gazo* wej. pyłu zawieszonego w powietrzu, cząstek rozpuszczonych w wodzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zdrowotne

  Zachowania zdrowotne obejm uą mniej lub bardziej świadomie podejmowane (łub niepodejmowane) czynności człowieka bezpośrednio wpływające na stan jego zdrowia. Kształtują one sfery życia mające znaczenie zdrowotne. Do najważniejszych z nich należą: sposób odżywiania się. stosunek do nałogów (palenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki fizyczne a zdrowie

  Należy tu przede wszystkim wymienić różne rodzaje promieniowania jonizującego i nicjonizująccgo. Już na przełomie XIX i XX w. poznano niebczpicczcństwa wynikające z promieniowania jonizującego. Badania epidemiologiczne nad jego skutkami prowadzone w warunkach naturalnych i badania eksperymentalne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 120

  praca w formacie txt

Do góry