Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  APORIA

  APORIA (gr. aporia = bezdroże, trudność, kłopot) Rzeczywista lub po­zorna trudność teoretyczna, niemożli­wa do przezwyciężenia przy użyciu tradycyjnie stosowanych środków po­znawczych lub powszechnie uznanych reguł postępowania. Próby rozwią­zania a. prowadzą często do różnych —» paradoksów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKA FILOZOFIA

  Powstała   w   okresie   kolonialnym (XVI-XVII w.). Początkowo była to filozofia scholastyczna, którą uzupeł­niano, zwłaszcza w XVIII w., elemen­tami nowoczesnej wiedzy. Przykładem może być J.E. del Carmen Pereira, przyjmujący kartezjański sceptycyzm oraz naukę Kopernika i Newtona. Na początku XIX w. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

  APOSTERIORYZM (łac. a poste­riori = potem, w następstwie) Stano­wisko w teorii poznania, wg którego o prawdziwości wszelkiej naszej wie­dzy przesądza ostatecznie jej bezpo­średnia lub pośrednia zgodność z -> doświadczeniem. A., zwany również metodologicznym —> empiryzmem, jest stanowiskiem przeciwstawnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

  APRIORYZM (łac. a priori = uprze­dnio, z góry, z założenia) Stanowisko w teorii poznania, wg którego o war­tości naszej wiedzy zasadniczo roz­strzygają instancje lub czynniki nie­zależne od —> doświadczenia, np. czy­sto rozumowe lub czysto logiczne. W dotychczasowych dziejach filozofii a. pojawiał się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYKA

  APOFANTYKA (gr. apophansis = oświadczenie, zdanie, twierdzenie; apophantikos = twierdzący) W fe­nomenologii: wyodrębniona przez Husserla i pozostająca w ścisłym związku z ontologią formalną (jako „teorią przedmiotu w ogóle") „for­malna teoria znaczeń", zajmująca się analizą istoty zdania, różnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APEIRON

  APEIRON (gr. apeiron = bezkres, nieskończoność, nieokreśloność) [1] U Anaksymandra (—> jońska filozo­fia): określenie —> arche, jako nieskończonej prazasady (pratworzywa) wyłaniającej z siebie uporządkowaną i zmysłowo postrzegalną rzeczywi­stość. [2] W nauce —» pitagoreizmu: kategoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERCEPCJA

  APERCEPCJA (łac. adpercipere = dostrzegać, ujmować; od ad = do + percipere = spostrzegać) [1] W filo­zofii nowożytnej (poczynając od Descartes'a): nazwa niektórych (spe­cjalnie wyróżnianych w obrębie po­szczególnych systemów) ujęć, aktów lub procesów poznawczych, najczęś­ciej (choć nie zawsze)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anti = przeciw + psyche = dusza + logos = nauka) Stanowisko opozycyjne wobec -> psychologizmu, zapocząt­kowane z końcem XIX w., a upow­szechnione w XX w. (m.in. Frege, Husserl i Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

  ANTYTEZA (gr. antithesis = prze­ciwstawienie) [1] Twierdzenie przeciwstawiane innemu twierdzeniu; za­przeczenie danej tezy. W filozofii Kan­ta a. jest równie uprawomocniona jak teza (-» antynomia). [2] W —» dialektyce Hegla oraz —> materializmie dialektycznym: drugi etap triadycz-nego procesu (teza - a. -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

  APATIA (gr. apatheia = nieczułość, niewrażliwość, wyzbycie się uczuć) Kategoria oznaczająca wewnętrzny stan człowieka, w którym wyelimino­wana jest emocjonalno-pożądliwa strona ludzkiej egzystencji. Pojęcie rozpowszechnione w starożytnej filo­zofii greckiej (głównie przez —> cynicyzm i -> stoicyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry