Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD BACULUM

  ARGUMENTUM AD BACULUM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. baculum = laska) Sposób —» argumentacji, wskazujący na przykre konsekwenc­je, których doświadczy oponent, jeśli nie zaniecha swoich poglądów lub praktyk i nie przystanie na nasze żą­dania. Odwołaniem się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD HOMINEM

  ARGUMENTUM AD HOMINEM (łac. argumentum = dowód, racja, znak,  znamię + łac. ad = do + łac. homo - człowiek, ludzie) Dosłownie: argument [apelujący] do człowieka. Spo­sób argumentowania (-> argumentacja)> polegający na odwoływaniu się do racji uznanych wcześniej także oponenta. Najczęściej sprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM

  ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. ignorantia = nieznajomość, nieświadomość) -> Argument odwołu­jący się do niewiedzy. Przykład: „Znasz prawa logiki? - To dlaczego utrzymujesz, że to rozumowanie jest poprawne? Podaj niezawodny sche­mat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM

  ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM (łac. argumentum = do­wód, racja, znak, znamię + łac. ad = do + łac. misericordia = współczucie, litość, miłosierdzie)

  Sposób argumen­towania zmierzający do wywołania u przeciwnika uczuć litości lub współ­czucia. Często stosowany bywa na sali sądowej (przez oskarżonego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

  ARGUMENT (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię) [1] W lo­gice: a) wyraz lub wyrażenie, z któ­rym, przy pomocy —> funktora, two­rzone są wyrażenia nowe i bardziej złożone. W zależności od tego, czy utworzonym wyrażeniem jest nazwa czy też zdanie, mamy do czynienia z a. nazwowymi bądź z a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHE

  ARCHE (gr. arche = początek, two­rzywo, zasada) Termin wprowadzony do rozważań filozoficznych prawdo­podobnie przez Anaksymandra (—> jońska filozofia), oznaczający źródło, początek, pratworzywo, budulec rze­czywistości, ale jednocześnie nie­zmienną zasadę (naturę) istnienia. Wo­kół problemu a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

  ARCHETYP (gr. archetypon = pier­wowzór, oryginał, prototyp) [1] Pod­stawowy termin psychologii głębi Junga, oznaczający odwieczne struk­tury składające się na tzw. kolektyw­ną nieświadomość człowieka. A. są dwojakiego typu. W aspekcie biologi­cznym wyznaczają potencjalne wzory ludzkich zachowań w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETE

  ARETE (gr. arete = cnota, dzielność etyczna, doskonałość moralna). Odsofistów (-> sofistyka), a zwłaszcza od Sokratesa i szkół przez niego zainspirowanych (—> cynicyzm, -» stoicyzm) przez a. oznacza się sprawność moralną podmiotu (czyli —> cnotę), tj. zdolność i gotowość do realizacji w praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

  APOKATASTAZA (gr. apokatastasis = odnowienie, przywrócenie pierwotnej jedności) Pogląd, sformu­łowany przez —> stoicyzm, obecny także w parsyzmie, u Orygenesa, -> gnostycyzmie chrześcijańskim, rów­nież -> katolicyzmie, zakładający nieuchronność całkowitego zniszcze­nia aktualnej rzeczywistości i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

  ARETOLOGIA (gr. arete = cnota, dzielność + logos = słowo, nauka) Nauka o -> cnotach: dział filozofii Praktycznej (—» etyki), dotyczący różnego rodzaju sprawności i przymio­tów osobistych człowieka (zalet mo­ralnych i intelektualnych).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry