Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUSTRALIJSKA FILOZOFIA

  AUSTRALIJSKA FILOZOFIA - została zapoczątkowana pod koniec XIX w. Dominującym nurtem był wówczas heglizm w wydaniu brytyjskim. Wkrótce obszar zainteresowań znacznie się poszerzył, szczególnie w zakresie recepcji europejskiej my­śli spekulatywnej i empirycznej (Bergson, N. Hartmann, Husserl, Russell). W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKA FILOZOFIA

  AUSTRIACKA FILOZOFIA - jej początki wiążą się z założeniem w 1365 r. Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pojawili się tu wówczas myśliciele scholastyczni, głównie pochodzący z Paryża. Wśród nich popularnością cieszył się nominalizm Ockhama. W okresie odrodzenia działał w Wiedniu C. Celtes, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autarkia

   Autarkia (gr. autarkeia = samo­wystarczalność, niezależność) Termin oznaczający w starożytnej etyce stoickiej całkowite uniezależnienie się od świata zewnętrznego, zupełną samowystarczalność jednostki pośród ludzi i rzeczy. Jest to postawa warunkująca (wg np. Sokratesa, cyników i stoików)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

  AUTONOMIA (gr. autonomia = sa­morządność, niezawisłość) [1] W ontologii egzystencjalnej i metafizyce: a. bytowa (albo: bytowa samoistność) - wg Ingardena, cecha charakte­ryzująca przedmioty, które swój fun­dament bytowy mają immanentnie określony, tzn. posiadają go w sobie samych, a nie w czymś innym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

  AUTORYTARYZM  (łac. auctorites = powaga moralna) W naukach społecznych: określenie sposobu spra­wowania władzy przez jednostkę (dy­ktatura) lub grupę społeczną (totalita­ryzm). Władza tego typu nie podlega jakimkolwiek formom kontroli społecznej i zarazem wymaga absolutne­go wobec niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUT

  ATRYBUT (łac. attributum = przyłą­czone, włączone; attributus = przypi­sany, naznaczony; attribuo = przy­pisać, przydzielić)

  Przymiot - cecha istotowa, konstytutywna bytu; pier­wotna własność przedmiotu. [1] Ter­min, którego znaczenie wyprowadza się z rozważań Arystotelesa dotyczą­cych teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  ATARAKSJA (gr. ataraksia = spokój, niewzruszalność; a = nie + taraksis = nieład) Określenie stanu psychicznej równowagi, wewnętrz­nego, niezmąconego niczym spokoju ducha. A. była kluczową kategorią wielu stanowisk w etyce starożytnej. Pojawiła się już w koncepcji Demokryta, jako synonim —> eutymii. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

  ATEIZM (gr. atheos = bezbożny) Zaprzeczenie istnienia Boga bądź odrzucenie wiary religijnej. [1] A. teoretyczny odrzuca wiarę w istnienie Boga jako niezgodną z postulatem i praktyką racjonalnego wyjaśniania świata. Podstawowe racje negacji mniemania o istnieniu Boga, to: a) zbędność hipotezy Boga w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATMAN

  ATMAN (sanskr. atman = tchnienie, dusza, jaźń) Pojęcie występujące w -> indyjskiej filozofii, kluczowe dla —> hinduizmu. Znaczenie wczesne, wedyjskie — dech, tchnienie; później­sze - dusza jako zasada życia lub byt niepodległy powszechnej zmienności (—> sansara), a także osoba jako zasa­da strukturalnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELIZM

  Nazwa nurtu fi­lozoficznego inspirowanego pogląda­mi Arystotelesa (384/3-322 r. p.n.e.) Bezpośrednimi intelektualnymi spad­kobiercami Arystotelesa byli: Teofrast i Straton. Po Stratonie a. przeży­wał kryzys, trwający do początku na­szej ery. Wtedy Andronikos z Rodos (I w. p.n.e.) zredagował i wydał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 626

  praca w formacie txt

Do góry