Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ

  BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ (niem. Voraussetzungslosigkeit, ang. assumptionlessness) Dyrektywa ogólnoteoretyczna, teoriopoznawcza i logiczno-metodologiczna, której respek­towanie zapewnić ma pełną obiekty­wność, prawdziwość, bezstronność, uniwersalność i racjonalność osiąga­nych rezultatów poznawczych —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ

  BIERNOŚĆ (łac. passio) [1] W me­tafizyce: doznawanie działania (gr. paschein) - jedna z dziesięciu —> ka­tegorii u Arystotelesa (-» akcydens wynikający z przyjęcia przez byt aktu działania), jako forma orzekania o by­cie odpowiada na pytanie „czego do­znaje". [2] W etyce: pasywność - określenie postawy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIDJA

  AWIDJA (sanskr. awidja = niewie­dza) W —> indyjskiej filozofii: stan niewłaściwego poznania natury rze­czywistości, implikujący nieznajo­mość drogi wyzwolenia (moksza). Warunkując i podtrzymując błąd poz­nawczy (w ogólności polegający na braniu za niezmienne i darzące szczę­ściem czegoś, co takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM

  BEHAWIORYZM (ang. behaviourism; behaviour - zachowanie, prowa­dzenie się, postępowanie) Doktryna psychologiczno-filozoficzna sformu­łowana przez J.B. Watsona w 1913 r., jako odpowiedź na kryzys psycholo­gii introspekcyjnej oraz pod wpływem badań eksperymentalnych nad psychi­ką zwierząt (teoria odruchu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIJSKA FILOZOFIA

  BELGIJSKA FILOZOFIA - wiąże swe początki z arystotelizmem awerroistycznym Henryka z Gandawy (ok. 1220-1293) i Sigera z Brabancji (zm. 1282). Siger w dziele O duszy ro­zumnej bronił tezy o wieczności świa­ta, o śmiertelności duszy i o wolności woli. W XVII w. wybitnym filozofem był okazjonalista (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

  BEZPOŚREDNIOŚĆ (niem. Unmittelbarkeit) [1] W teorii poznania: a) ogół przedmiotów, cech, relacji i stanów rzeczy dostępnych poznaniu bezpośredniemu; b) całość aktualnie doświadczanych bądź przeżywanych treści psychicznych (doznań, przy­pomnień, chęci, uczuć, wyobrażeń, oczekiwań), która przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUTY MATERII

  ATRYBUTY MATERII (łac. attri­butum = przyłączone, włączone)

  Nie­zmienne właściwości, cechy konieczne mające zawsze i wszędzie przysłu­giwać materii. Koncepcja a.m. zwią­zana jest zasadniczo, poza nieliczny­mi wyjątkami (np. Descartes'a poję­cie substancji i —> atrybutu), z materialistyczną teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOTETYCZNA NAUKA

  AUTOTETYCZNA NAUKA (gr. autos = sam + tithnai = umieszczam) Wg terminologii Kanta: jedyna nauka osiągalna przez człowieka, tj. nauka dotycząca —> fenomenów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM

  Jeden z dwu (obok -»tomizmu) najbardziej wpływowych nurtów myśli chrześcijańskiej, nawią­zujący do filozoficznych, teologicz­nych i polityczno-społecznych roz­strzygnięć systemu Aureliusza Augu­styna (354-430). A. filozoficzny przeżywał rozkwit w XI w. (Anzelm z Canterbury), XII w. (Hugon ze Św...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWERROIZM

  AWERROIZM - wyrosły z -> arystotelizmu  i  przyjmujący  odnośny komentarz Awerroesa (właśc. Ibn Ruszd, 1126-1198), nurt filozoficz­ny, który od połowy XIII w. (okresu przełożenia dzieł Awerroesa na łaci­nę) poprzez całe średniowiecze głosił autonomie filozofii względem teolo­gii. Awerroes i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry