Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKA FILOZOFIA

  BRAZYLIJSKA   FILOZOFIA  - ukształtowała się pod wpływem filo­zofii europejskiej, przede wszystkim portugalskiej. Jej początki sięgają przełomu XVII i XVIII w. Filozo­fowano wówczas w duchu scholasty-cznym.  Egzemplifikuje  to choćby praca M. de Desterro (1652-1706) Filosofia escolastica. Po wygnaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD (gr. pseudos; łac. error) B. ma miejsce, gdy stan rzeczy, o którego istnieniu jesteśmy przekonani, albo w ogóle nie zachodzi, albo przedstawia się inaczej niż go sobie uświadamia­my. Wyróżnia się b. poznawcze i b. pozapoznawcze. Główne odmiany b. poznawczych odpowiadają głównym odmianom ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD NATURALISTYCZNY

  BŁĄD NATURALISTYCZNY (ang. naturalistic fallacy) Pojęcie wprowadzone przez Moore'a {Principia Ethica, 1903) - główna kategoria jego —> metaetyki. Koncepcja b.n. stanowi u Moore'a podstawę swoistej inter­pretacji i podziału historycznie zaist­niałych stanowisk w etyce (na etyki naturalistyczne i metafizyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDY LOGICZNE

   Wynikają z na­ruszenia obowiązujących reguł logicznych. W sensie najszerszym ozna­czają niezgodność z zasadami logiki formalnej, semiotyki, metodologii nauk lub teorii poznania. Z czysto lo­gicznego punktu widzenia wyróżnia się błędy formalne i błędy materialne. Rozróżnia się także błędy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  BIOETYKA (ang. bioethics) Ter­minu b. użył po raz pierwszy Potter w artykule Bioethics: The Science of Sutvival (1970) oraz w książce Bioethics: Bridge to the Future (1971). Scharakteryzował on b. jako nową dziedzinę wiedzy wykorzystującą na­uki biologiczne w celu uzyskania »lepszej jakości życia"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

  Najwyższa i zwykle nadziem­ska istota, charakteryzująca się nie­przekraczalnymi przymiotami, będąca głównym przedmiotem kultu w nie­mal wszystkich religiach. Pojęcie B. jest pojęciem centralnym (chociaż róż­nym zakresowo i treściowo) w prze­ważającej większości doktryn religij­nych. W pozbawionych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  BIOLOGIZM (gr. bios = życie + logos = nauka, słowo) [1] W wąskim znaczeniu: stanowisko sformułowane w XIX w. przez Darwina (-» darwinizm) i Spencera, preferujące biologistyczny punkt widzenia w roz­strzyganiu zagadnień filozoficznych oraz wskazujące, że podstawową za­sadą rozwoju całej przyrody (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMAN

  BRAHMAN (sanskr. brahman = naj­wyższa istota, absolut) W —> hinduizmie: nieosobowy absolut. Abstrak­cyjny - nirguna brahman transcen-duje wszelkie określenia. Określany - sagana brahman, to immanentna zasada wszechświata. Wg Upaniszad, zrównanie —> atmana z b., poprzez doświadczenie ich tożsamości, ozna­cza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOTECHNIKA

  BIOTECHNIKA (gr. bios = życie + techne = sztuka) W etyce: sztuka życia, umiejętność życia - reguły za­chowania i całokształt zabiegów podejmowanych przez jednostkę w celu zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju, zdrowia, bezkonfliktowego współżycia z innymi ludźmi, czy wręcz szczęścia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYŃSKA FILOZOFIA

   Na­wiązując do tradycji filozofii starogreckiej (-> starożytna filozofia), a zwłaszcza do —> neoplatonizmu, w okresie najwcześniejszym zajmo­wała się polemiką z filozofią „po­gańską" oraz komentowaniem dzieł starożytnych filozofów. Przykładem tego jest Jan Filoponos (VI w.), biskup Aleksandrii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry