Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHORWACKA FILOZOFIA

  CHORWACKA FILOZOFIA - da­tuje swe początki od XII w. Wówczas Hermann z Dalmacji napisał pracę De essentiis poświęconą analizie kate­gorii Arystotelesa. W połowie XV w. pojawiły się w ch.f. wątki renesansu, nie tylko włoskiego, ale i francuskie­go, z otoczenia Jana Gersona walczą­cego o większą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZO­FIA

  Zbiorcza nazwa szeregu filozofii kształtujących się w kręgu doktrynalnego oddziaływania -> chrześcijań­stwa. Zarówno charakter, jak i zakres tego oddziaływania budzą, głównie pośród historyków filozofii, liczne kontrowersje. W toczonym w latach 20. i 30. XX w. sporze o zasadność terminu „ch.f."...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BYT" a „POWINNOŚĆ"

  Trady­cyjne określenie jednego z najważ­niejszych zagadnień w dwudzie­stowiecznej etyce (ściślej: —> metaetyce), którego przedmiotem jest problem prawomocności przejścia od zdań o faktach (zdań zawierających słowo „jest") do tzw. wypowiedzi po-winnościowych (wypowiedzi zawie­rających słowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYTWA OCKHAMA

  Obiegowa nazwa sformułowanej przez Ockhama dyrektywy metodologicznej, wg któ­rej „bytów nie należy pomnażać po­nad konieczność" (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Pierwotnie miała ona raz na zawsze „przeciąć", trwający od stuleci (śred­niowieczny) spór o -> uniwersalia, argumentując na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYJSKA FILOZOFIA

  BUDDYJSKA FILOZOFIA - reli­gijna filozofia -» buddyzmu, część buddyjskiej —> soteriologii, opierają­ca się na danych jogicznego doświad­czenia (-> medytacja). Refleksja wy­chodząca od konstatacji wszechzwiązku i niesamoistności zjawisk, już we wczesnej, ustalonej ustnie w III, a spisanej w I w. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYZM

  BUDDYZM (oryg. sanskr. Dharma = nauka, reguła zbawienia) Religia zainicjowana przez Siddharthę Gautamę zwanego Buddą (Buddha = Zbudzony) w pierwszej połowie V w. p.n.e. na północy Indii, która nad za­biegi wokół Boga (żaden bóg nie ma udziału w ludzkim wysiłku ku ducho­wej emancypacji) przedkłada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKA FILOZOFIA

  BUŁGARSKA FILOZOFIA - zapo­czątkowana została w X w., w dwóch szkołach: przesławskiej i ochrydzkiej. Z pierwszej z nich wyszedł największy przedstawiciel średniowie­cznej b.f. Jan Egzarcha. Zajmował się on zagadnieniami filozofii przyrody i człowieka. Bronił tezy (przeciwsta­wiając się greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURYDANIZM

  Szkoła filozoficzna, której główne idee wyznaczyły poglą­dy tzw. paryskich filozofów przy­rody: Jana Buridana (ok. 1300-ok. 1362), Alberta z Saksonii, Mikołaja z Oresme, Marsyliusza z Inghen. B. zmierzał do obalenia tradycyjnej po­zycji metafizyki jako nauki uniwersalnej, wyznaczającej kryteria dla innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

  BYT [1] Etymologicznie: jeden z naj­starszych i najbardziej podstawowych terminów filozoficznych, wywodzą­cy się od greckiego wyrazu on (będą­cy), który jest imiesłowem czasu te­raźniejszego czasownika einai (być), użyty zaś w formie rzeczownikowej (to on) znaczy: „to, co jest". Jego łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKA FILOZOFIA

  BRYTYJSKA FILOZOFIA - od chwili zaistnienia wyróżnia się dwo­ma trwałymi orientacjami: empiry­czną i analityczną (związaną z nauką) oraz praktyczną (koncentrującą się wokół problematyki moralnej). Pierw­szym oryginalnym myślicielem w b.f-był Jan Szkot Eriugena (ok. 810), który, nawiązując do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt

Do góry