Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CIAŁO

  CIAŁO [1] W filozofii przyrody: a) c. fizyczne - byt naturalny; to, co może stać się przedmiotem doświad­czenia zmysłowego. Własnością c. jest rozciągłość, tj. długość, szero­kość, głębokość. Istnieje ono w cza­sie, jest bezwładne, stawia opór. Po­szczególne c. graniczą ze sobą, tzn. są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLARA IDEA

  CLARA IDEA (łac. dam idea = jasne pojęcie) Nazwa wprowadzona przez Descartes'a, używana m.in. przez Leibniza w odniesieniu do po­jęcia, poprzez które (w którym) od­różnia się przedmiot tego pojęcia od przedmiotów innych pojęć. Przeci­wieństwem jest —> obscura idea (ciemne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTA

  Dzielność, obyczajność, mo­ralna doskonałość, duchowa niezłomność. Pojęciowy odpowiednik gr. —> arete i łac. virtus (= dzielność, męstwo, obyczajność). [1] W etyce starożytnej Grecji i Rzymu: ideał fizycznej i duchowej tężyzny, przy­równywany zazwyczaj do męstwa bohaterów, szybkości konia i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTY KARDYNALNE

  CNOTY KARDYNALNE (łac. car-do = zawias) W tradycji chrześcijańskiej: od czasów Ambrożego cztery podstawowe, tzw. przyrodzo­ne cnoty moralne - roztropność, spra­wiedliwość, męstwo, umiarkowanie. W tym ujęciu, c.k. stanowią „funda­ment" życia moralnego, są „zawiasa­mi" struktury moralnej człowieka, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITO, ERGO SUM

  COGITO, ERGO SUM (łac. cogito, ergo sum = myślę, więc jestem) Teza sformułowana przez Descartes'a (—> kartezjanizm), będąca prawdą jasną i wyraźną, tzn. oczywistą (absolutnie pewną). „Odkrycie" przez Descartes'a oczywistości sfery cogito do­prowadziło do przełomu w uprawia­niu filozofii. Sfera...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Religia pow­stała z inspiracji Jezusa Chrystusa w gminach żydowskich w Palestynie i diasporze w I w. Wskutek dwóch wielkich (XI i XVI w.) i licznych mniejszych schizmach w łonie Kościoła, wspólnota ideowa ch. ogranicza się do wiary w osobowego Boga w trój­cy jedynego, boskie atrybuty wszech­wiedzy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARPE DIEM

  CARPE DIEM (łac. carpe diem, quam minimum credula postero = chwytaj dzień, weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości) Maksyma Ho­racego z Ody do Leukonoe, będąca symbolem hedonistycznej (-» hedonizm) postawy życiowej, spopu­laryzowanej przez —> cyrenaizm i -> epikureizm. Krótkie życie, dane przez los...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL

  CEL (gr. telos; łac. finis) Najczęściej bywa pojmowany jako: a) pewien obiektywny stan rzeczy, stanowiący zwieńczenie i kres (skutek) uprzednio podjętych działań lub czynności  b) powzięte z góry, subiekty­wne wyobrażenie końcowego efektu pewnych działań (finis in intentione), czasami utożsamiane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  CHARAKTER (gr. charakter - pię­tno, cecha) Ogół cech psychicznych danej jednostki, stanowiących pod­stawę jej odróżniania i identyfikacji. Także zespół cech (niekiedy uzupeł­niany zestawieniem postaw, przyzwy­czajeń, przeświadczeń i ideałów) wa­runkujących zachowanie człowieka i podlegających ocenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA FILOZOFIA

  Określe­nie odnoszone zwykle do szeregu doktryn chińskiej myśli klasycznej rozwijającej się od VIII do III w. p.n.e.: apogeum w Epoce Walczą­cych Królestw (480-221 p.n.e.), kiedy doszło do utworzenia wielu szkół, które trwale oddziałały na tradycję i kulturę przyszłych Chin. Najważ­niejsze szkoły:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /7 410

  praca w formacie txt

Do góry