Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Zespół koncepcji opracowanych w ramach nurtu, któ­remu początek dała szkoła założona przez Epikura (341-270 p.n.e.) w Ate­nach (306 r. p.n.e.). Rozwijał się on do IV w. n.e. (Apollodor II w. p.n.e.; Lukrecjusz 95-51 p.n.e. - autor poe­matu De rerum natura stanowiącego główne źródło wiedzy o filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEME

  EPISTEME (gr. episteme) [1] Po­jęcie używane w filozofii starogreckiej (zwłaszcza przez Platona) jako synonim poznania filozoficznego (tj. naukowego), czyli poznania pewne­go, niewątpliwego itp. Także syno­nim rezultatu tego poznania, czyli wiedzy prawdziwej lub po prostu wiedzy — w odróżnieniu od mniema­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYZM

  Prąd filozoficzny i polityczno-społeczny drugiej połowy XVIII w., inspirowany po­glądami francuskich —> encyklope­dystów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza ścisła, odpowiedzialna, nau­kowa + logos - słowo, teoria, nauka) Termin zaproponowany przez Ferriera (1854) na określenie jednego z dwu głównych  (obok  —»  ontologii)  —> działów filozofii. [1] W znaczeniu szerszym: dział filozofii, inaczej na­zywany —> gnoseologią lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  EMPATIA (gr. empatheia = cierpie­nie) Termin (ang. empathy, jako tłumaczenie niem. Einfuhlung) za­stosowany po raz pierwszy przez Lippsa (1909) na określenie procesu wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Zjawisko pochodne —> sympatii. Cecha osobowości lub interpersonalny proces psychofizjologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

  ELITARYZM (fr. eliłe = wybrane jako najlepsze, od elire = wybierać) Pogląd zakładający wiodącą społecz­ną rolę elity (grupy ludzi przodujących pod względem prestiżu lub kwalifika­cji) oraz jej szczególne uprawnienie do sprawowania władzy. Także, po­gląd przypisujący elicie cnoty moral­ne dla ogółu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt fi­lozoficzny, skrajnie pozytywistyczny (—> pozytywizm), zapoczątkowany i rozwijany w drugiej połowie XIX w. przez Avenariusa (twórcę nazwy „e.") oraz (niezależnie) przez Macha. E. głosi, że wszelka nauka (włącznie z filozofią) powinna opierać się tylko na „czystym" doświadczeniu, zaś jej wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

  EMANACJA (łac. emanatio = wy­pływ) [1] Proces wyłaniania się różnorakich bytów z jednego (będącego ich zasadą) bytu absolutnego, doko­nujący się z zachowaniem ciągłości i porządku malejącego stopnia dosko­nałości (-> neoplatonizm). [2] Nie­kiedy, określenie stwórczego działa­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  EMPIRYZM (gr. empeiria = doś­wiadczenie) W teorii poznania: kierunek opozycyjny względem -» ra­cjonalizmu, uznający za jedyne (lub główne) źródło wiedzy ludzkiej, zewnętrzne lub wewnętrzne, zmysło­we —> doświadczenie. E. występuje zazwyczaj w dwóch postaciach: e. genetycznego i e. metodologicznego. [1]...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPACJA

  EMANCYPACJA (łac. emancipatió) Termin wywodzący się z prawo­dawstwa rzymskiego, oznaczający uwolnienie się syna spod opieki ojca (uzyskanie przez niego samodziel­ności). W znaczeniu ogólnym: poję­cie opisujące zjawisko wyzwalania się jednostek lub określonych grup społecznych (np. e. kobiet jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt

Do góry