Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ESTETYCZNE PRZEŻYCIE

  Podstawowa kategoria —> estetyki, ozna­czająca całokształt procesów zacho­dzących w ludzkiej świadomości wywołanych obcowaniem z -> dzie­łem sztuki (przedmiotem estetycz­nym). E.p. charakteryzuje się dworna elementami: w pełni angażuje osobo­wość odbiorcy oraz, w czasie swego trwania, jest zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA

  ESTETYKA (niem. Asthetik; gr. aisthesis = wrażenie zmysłowe, odczuwanie, wrażliwość) Wyodrębnio­ny (1750) przez Baumgartena (także twórca nazwy „e.") dział filozofii - sankcjonujący formalnie od starożytności istniejącą i rozważaną pro­blematykę - wchodzący, obok etyki, w zakres -» aksjologii. E...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

  ESCHATOLOGIA (gr. eschatos = ostateczny + logos = nauka, słowo; eschata = rzeczy ostateczne) Do­ktryna religijna i teologiczna dotycząca kresu istnienia człowieka, jego ostatecznego przeznaczenia (e. indy­widualna) oraz kresu (ostatecznego końca) świata (e. kosmologiczna). Wierzenia e. stanowią zasadniczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESENCJALIZM

  ESENCJALIZM (łac. essentia = istota, treść) W -> metafizyce: a) tendencja do priorytetowego traktowa­nia —> istoty względem istnienia (—> egzystencja). W opozycji do przed­stawicieli orientacji egzystencjalnej (np. —> tomizmu) zwolennicy esencjalizmu (np. Duns Szkot) uważają, iż rzeczy istnieją nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Kraepelina

  Badanie to polega na dodawaniu cyfr (wydrukowanych w kolumnach jedna pod drugą) i na zapisywaniu wyniku sumy. Ocena dotyczy - ogólnej liczby wykonanych działań, średniej liczby działań na minutę, rozpiętości wyników w różnych fazach badania, odsetek błędów itp. Badanie trwa zwykle 30 minut. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ MURRAYA

  Autor testu (H. A. Murray) oparł swoją metodę na własnej teorii osobowości. Przyjmuje on, że interakcje danej osoby ze środowiskiem są efektem oddziaływania środowiska oraz efektem posiadanego przez jednostkę unikalnego zespołu potrzeb, postaw i wartości. Potrzebami Murray nazywa specyficzne siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ MURRAYA - opis badania

  Test Apercepcji Tematycznej stosowany jest w dwóch wersjach: wersja CAT dla małych dzieci (od 3 do 10 roku życia) oraz wersja TAT, dla starszych dzieci i dorosłych. W wersji dla małych dzieci psycholog posługuje się 10 planszami, na których przedstawione są zwierzęta lub ludzie w różnych sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

  Uwaga! Wszystkie przykłady, podane poniżej w opisie testów nie są z nich bezpośrednio zaczerpnięte, ujmują natomiast intencje twórców testu i zasady badania. Najczęściej stosowane w Polsce testy neuropsychologiczne to: ■ Test L. Bender (wzrokowo-motoryczny test postaciowania), ■ Test...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /5 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bender-Koppitz

  Badanemu pokazuje się 9 kartek. Badany proszony jest o skopiowanie każdego z tych rysunków tak dobrze, jak potrafi (przykład: ryc. 15-1). Badany może pracować w taki sposób, jaki mu odpowiada. Jest także informowany, że nie jest to test zdolności artystycznych, ważne jest jedynie dokładne odwzorowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Graham-Kendall

  Badanemu pokazuje się 15 kartek. Badany przygląda się każdemu rysunkowi przez kilka sekund, a następnie rysuje z pamięci.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt

Do góry