Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA MATERIALNA

  ETYKA MATERIALNA (łac. ma­teria = materiał, przedmiot, treść) Opisowa i normatywna nauka o mo­ralności, odwołująca się do pojęcia wartości moralnych, nie zaś (jak —> etyka formalna) do pojęcia obowiąz­ku czy powinności. Czołowym rzecz­nikiem e.m. był Scheler. Uważał on, że jedynie konkretne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA CNÓT I WZORÓW OSO­BOWYCH

  Etyka propagująca (obok —> norm) przede wszystkim zestaw pożądanych -> cnót i —> wzorów osobowych. Charakterystyczna była zwłaszcza dla filozofii starożytnej (np. —> cynicyzm, -> cyrenaizm, —> sceptycyzm, -> stoicyzm, -» epiku-reizm, Platon, Arystoteles), średniowiecznej i odrodzeniowej. Jej współ­czesną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA DEONTOLOGICZNA

  ETYKA DEONTOLOGICZNA (gr. deon = obowiązek, powinność; to, co niezbędne + logos = słowo, nauka)

  Stanowisko głoszące, że pojęciem pierwotnym w etyce nie jest pojęcie wartości (-> etyka aksjolo­giczna), lecz pojęcie obowiązku bądź słuszności. Działanie zgodnie z obo­wiązkiem stanowi podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  ETOS (gr. ethos = obyczaj, zwyczaj) Styl, sposób bycia, postawa danej gru­py społecznej, wyróżniana z uwagi na całokształt wyznawanych i realizowanych w praktyce wartości, szcze­gólnie moralnych i obyczajowych

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  ETYKA (gr. ethikos logos; ethikos = zwyczajowy, od ethos = obyczaj, zwyczaj) Termin wprowadzony przez —> Arystotelesa na oznaczenie jednej z dyscyplin (obok m.in. polityki, ekonomiki i retoryki) tzw. filozofii praktycznej. Współcześnie e., to (najogólniej) teoria —> moralności, chociaż niekiedy oznacza również...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

  [1] Określenie posta­wy przyznającej -» wartościom este­tycznym nadrzędne miejsce wśród innych wartości (moralnych, poz­nawczych itp.); [2] Pojęcie przeżycia estetycznego sformułowane przez Shaftesbury'ego. E., w tym ujęciu, to percepcja nie tylko sztuki, ale całej rzeczywistości z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI (łac. esse est percipere aut percipi = być to spostrzegać lub pod­legać spostrzeżeniom) Formuła ucho­dząca tradycyjnie za kwintesencję —> immaterializmu i —> ideizmu (—> ide­alizmu  teoriopoznawczego)  Berkeleya, zgodnie z którym świat doświad­czenia składa się wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  ETNOLOGIA (gr. ethnos = lud + logos = słowo, nauka) Termin wprowadzony przez Chavannes'a (1787). Obecnie oznacza jedną z nauk o —> kulturze, prowadzącą badania nad jej genezą, rozwojem i - przede wszys­tkim - zróżnicowaniem. Przedmio­tem analiz e. jest całokształt wytwo­rów i zachowań ludzkich (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  ETNOCENTRYZM (gr. ethnos = lud + łac. centrum = środek) Przekonanie o uprzywilejowanej (szcze­gólnej) wartości kultury określonej (zasadniczo własnej) grupy etnicznej, rasowej, religijnej itp. wobec innych kultur. Dana kultura uważana jest za najlepszą i wzorcową, jedyną godną kontynuacji i naśladowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  ETOLOGIA (gr. ethos = obyczaj + logos = słowo, nauka) Termin wpro­wadzony przez J.S. Milla (1843). [1] Nauka o obyczajach, badająca warun­ki kształtowania się charakteru, oby­czajów i zwyczajów jednostek lub grup społecznych. [2] W węższym znaczeniu, spopularyzowanym w Pol­sce przez Swiętochowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt

Do góry