Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA NORMATYWNA, ETYKA WŁAŚCIWA

  ETYKA NORMATYWNA (łac. norma — prawidło; fr. normatif= nor­matywny), ETYKA WŁAŚCIWA

  Trzeci zasadniczy, obok -» etyki opi­sowej i -» metaetyki, dział etyki. W jego ramach - wychodząc zazwyczaj z negatywnej oceny zastanej moral­ności - uzasadnia się i postuluje mo­ralność taką, jaka, w myśl założeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA OGÓLNA i ETYKA SZCZEGÓŁOWA

  Rozróżnienie stosowane zasadniczo w etyce pozo­stającej w obszarze myśli chrze­ścijańskiej (głównie tomistycznej). E.o. to filozoficzna refleksja nad podstawami etyki, wartościami mo­ralnymi, odpowiedzialnością moral­ną, powinnością, sumieniem itp. E.sz., to formułowanie wskazań mo­ralnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA OPISOWA

  Trzeci (obok —> etyki normatywnej i —> metaetyki) dział —>etyki, zwany czasem —> etologią. E.o., jako dyscyplina naukowa, Powstała pod wpływem pozytywizmu —> scjentyzmu. Głównym celem ba­dań czyni opisanie zjawiska -> moralności w jego (historycznie i śro­dowiskowo) zróżnicowanych przejach, takich jak: —»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NIEZALEŻNA

  Określenie takiego systemu etyki normatywnej, który nie wiąże postulowanych przez siebie norm i zasad z rozstrzygnięcia­mi filozoficznymi (np. ontologiczny-mi) czy założeniami doktrynalno-re-ligijnymi, lecz utrzymuje, że głoszo­ne w jego ramach wskazania moralne nie   zawdzięczają  swego  istnienia i swej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA DIALOGICZNA

  ETYKA DIALOGICZNA (gr. dialegein = rozmawiać, dialogos = rozmowa)  [1]  Etyka reprezentowana przez przedstawicieli  filozofii dia­logu (-> dialogika), wg których czyn moralny nie jest bezpośrednią po­chodną obowiązku (normy), prawa czy przeżytej wartości, lecz wypływa z „sytuacji dialogicznej", ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA FORMALNA

  ETYKA FORMALNA (łac. formalis = dotyczący kształtu lub sposobu) Stanowisko w etyce, wg którego isto­ta działania moralnego polega na po­stępowaniu zgodnym z -» imperatywem (prawem) moralnym. Stąd poję­ciem pierwotnym każdej e.f. jest pojęcie —> obowiązku lub —> powin­ności. Każda e.f. uwzględnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA GLOBALNA

  Współczesna tendencja w refleksji etycznej, doty­cząca przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego w wymiarze światowym (global­nym). Głównym jej postulatem jest Wprowadzenie zasad —> humanizmu i -» solidarności jako norm regulują­cych współżycie międzynarodowych społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AKSJOLOGICZNA

  ETYKA AKSJOLOGICZNA (gr. aksios = wartościowy, cenny, godny) Stanowisko głoszące, że pierwotnym pojęciem etyki nie jest pojęcie obo­wiązku bądź słuszności (—» etyka deontologiczna, —> deontologizm), lecz pojęcie wartości. Doświadczenie, prze­życie i uznanie wartości (dobra), po­woduje, iż stają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA HETERONOMICZNA

  ETYKA   HETERONOMICZNA (gr. heteros = inny + nomos = prawo) [1] W węższym znaczeniu: doktryna etyczna, wg której powinności mo­ralne człowieka determinowane są sy­stemem wartości i norm danym przez Boga. W skrajnej formie (Henryk z Gandawy, Duns Szkot, Ockham) przybierała postać deontonomizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AUTONOMICZNA

  ETYKA AUTONOMICZNA (gr. autonomos = samorządny, niezależ­ny) Koncepcja etyczna, wg której je­dynym źródłem —> prawa moralnego i ostatecznym prawodawcą moral­nym jest suwerenny rozum ludzki i każdy człowiek z osobna (jego wola, poczucie powinności, „zmysł moral­ny" itp.). Stanowi przeciwieństwo —> etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry