Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Osocze

  Osocze jest płynną częścią krwi - tzn. częścią krwi pozbawioną elementów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W próbce krwi pobranej od pacjenta, osocze krwi daje się łatwo oddzielić od elementów upostaciowanych krwi poprzez wirowanie. Osocze krwi składa się z wody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ravena - opis badania

  Badania można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Wersja grupowa jest wersją bar­dziej ekonomiczną, stąd chętnie jest wykorzy­stywana - szczególnie, gdy występuje konieczność przeprowadzenia diagnozy w du­żej grupie osób. Badani otrzymują 60 matryc - na każdej matrycy brak jest fragmentu rysun­ku -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygen

  Antygen jest to każda substancja, która ma zdolność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z produktem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu przeciwciała mogą krążyć jako wolne w osoczu krwi lub być związane na powierzchni limfocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha

  Główne założenia, na których oparł sięH. Rorschach, konstruując swoją, metodę pochodzą z psychoanalitycznej teorii osobowości. Autor zakłada, że bodźce oddziaływujące na osobę są przez nią organizowane zależnie od posiadanych specyficznych potrzeb, motywacji, wewnę­trznych konfliktów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwciała

  Przeciwciała są to substancje białkowe wytworzone przez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one zdolność reagowania z antygenem - tzn.. że poszczególne przeciwciała łączą się jedynie ze ściśle określonym antygenem. Przeciwciała są wydzielane przez limfocyty (tzw. limfocyty B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha - opis badania

  Przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologi­czną. Badanie odbywa się jedynie w obecności psychologa. Badanemu prezentowane jest kolejno 10 kart, na których przedstawione są rysunki stworzone z. plam atramentowych (np. ryc. 15-3). Badany proszony jest o opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi

  Krwinki czerwone każdego człowieka posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tzw. układy grupowe antygenów. Wprowadzenie drogą pozajelitową (np. poprzez transfuzję krwi) antygenu (krwinek czerwo­nych) z określonego układu grupowego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna laboratoryjna

  Medycyna laboratoryjna obejmuje lę część diagnostyki medycznej, której działalność polega na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek (wycinki), całe narządy, płyny ustrojowe - np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, wysięk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWENTYZM

  EWENTYZM (łac. eventus = zda­rzenie, wynik, przypadek; ang. event = zdarzenie) Stanowisko głoszone głównie przez Russella, wg którego istnienie przysługuje tylko zdarze­niom - świat „składa się" ze zdarzeń. E. jest stanowiskiem opozycyjnym do —> substancjalizmu, w tym zwłasz­cza do -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (łac. evolutio = rozwój) [1] Ogólnie w filozofii: nazwa poglądów ujmujących zmienność rzeczywistości jako nieustanny, po­wolny, stopniowy i jednokierunkowy ciąg przekształceń (transformacji). Doktryny e., stosując wyjaśnianie ge­netyczne, usiłują - na różne sposoby - wytłumaczyć rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt

Do góry