Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gen i locus

  Gen jest fragmentem DNA niosącym informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną oraz funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w określonych regionach DNA określanych jako genetyczne loci (w liczbie pojedynczej: locus).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIEW MOCZU

  Badanie polega na namnożeniu na specjalnych pożywkach w warunkach laboratoryjnych bakterii pochodzących z próbki badanego moczu, identyfikacji namnożonego szczepu bakte­ryjnego oraz ustaleniu stopnia oporności wyhodowanych bakterii na leki przeciwbakteryjne (czyli uzyskaniu tzw. antybiogramu). CZEMU SŁUŻY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allel

  Allel jest jedną z alternatywnych form genu występującą w tym samym miejscu genowym (locus) homologicznych chromosomów. Gdy allele są identyczne - osobnik jest homozygotą. gd\ rożne heterozy gotą

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt serologiczny między matką i płodem

  Konflikt serologiczny jest wynikiem niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka (płodu). Występowanie określonych antygenów na krwinkach czerwonych zarówno matki, jak i dziecka jest uwarunkowane genetycznie, tzn. jest zależne od genów odziedziczonych po rodzicach. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzym i izoenzym

  Enzym jest to specyficzne białko, które przyspiesza określoną reakcję chemiczną. Odmiany tego samego enzymu noszą nazwę izoenzymów. Katal izują one tę samą reakcję chemiczną, mają odmienną strukturę cząsteczki białkowej. Izoenzymy różnią się właściwościami chemicznymi i fizycznymi (np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markery nowotworowe

  Markery nowotworowe są to substancje, których obecność lub zwiększone stężenie można wiązać z rozwojem choroby nowotworowej. Mogą one być wydzielane przez komórki nowo­tworowe do płynów ustrojowych, pozostawać związane na powierzchni komórek lub uwalniane z komórek prawidłowych w reakcji na proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromosomy

  Chromosomy są to struktury jądra komórkowego widoczne pod mikroskopem w czasie podziału komórki. Chromosomy składają się głównie z DNA i białek tworzących łącznie kompleks zwany chromatyną. W okresie międzypodziałowym komórek lub w komórkach nie mających zdolności podziału chromatyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna sądowa

  Medycyna sądowa jest nauką wykorzystującą wiedzę medyczną i biologiczną dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Hemogenetyka sądowa stanowi dział medycyny sądowej, który zajmuje sic badaniem zmien­ności i dziedziczenia pol imorficznych markerów (cech) krwi i innych tkanek człowieka. W medycynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi)

  Elementy upostaciowane krwi stanowią około 45% objętości krwi. Do elementów upostacio­wanych krwi zalicza się: ■ krwinki czerwone (erytrocyty). Krwinki te zawierają hemoglobinę i są odpowiedzialne głównie za transport tlenu z. płuc do tkanek ustrój u; ■ krwinki białe (leukocyt}, i. wśród których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ravena

  Test Ravena jest testem badającym procesy poznawcze - tzw. zdolność do edukcji, czyli do poprawnego, logicznego myślenia, możliwie niezależną od doświadczenia jednostki. Badanie jest sprawdzianem, w jakim stopniu osoba badana potrafi wychwycić relację między elemen­tami wzoru (matrycy) i wskazać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt

Do góry