Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Alkoholizacja nerwów i zwojów

  alkoholizacja nerwów i zwojów; nastrzykiwanie odcinka nerwu lub zwoju nerwowego 80-procentowym roztwo­rem alkoholu w celu okresowego wyłączenia jego czynności.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  akupunktura; metoda leczenia (za­pożyczona z medycyny chińskiej) za pomocą wkłuwania, w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych lub złotych igieł; a. stosowana w Polsce głównie w leczeniu zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja; objaw z kręgu zaburzeń -> pamięci, niemożność przypomnienia sobie minionych zdarzeń, może być całkowita lub częściowa. Dotyczy zwy­kle okresu, w którym występowały zaburzenia świadomości (np. po ura­zach mózgu, zatruciach, w padaczce). Może obejmować pewien okres przed chorobą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  alkoholizm; uzależnienie od alko­holu polegające m. in. na: utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu obja­wów głodu alkoholowego, skoncentro­wanie myśli na piciu alkoholu i uży­waniu go w spospb przekraczający kulturowe wzorce przyjęte w środo­wisku pijącego oraz utracie zdolności reagowania na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alalia

  alalia; afazja rozwojowa; występuje u dzieci przed zakończonym rozwojem mowy. Charakteryzuje się trudnościa­mi w rozumieniu przez dziecko mo­wy, w powtarzaniu usłyszanych przez nie wypowiedzi i ograniczeniami zdol­ności głośnego wypowiadania się. U dzieci z a. nie występują cechy pierwot­nego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akrocefalia

  akrocefalia; skrócenie czaszki w wy­miarze przednio-tylnym, związane z przedwczesnym zrośnięciem szwu wieńcowego; towarzyszy mu nieraz zniekształcenie kości twarzy. A. łączy się z upośledzeniem umysłowym. Zob. też anomalie somatyczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrawacja

  agrawacja; wyolbrzymianie (świa­dome lub podświadome) przez chore­go przeżywanych dolegliwości i za­burzeń. Może występować w choro­bach somatycznych, w -> nerwicach, w -> depresji, w -> psychozach reak­tywnych i innych zaburzeniach psy­chicznych. Wystąpieniu i utrwalaniu a. sprzyja sytuacja, w której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akton

  akton; mięsień lub część (np. głowa) mięśnia, którego włókna mają jedna­kowy lub zbliżony kierunek przebiegu względem osi obrotu w stawach, ponad którymi przebiega. A. składa się z setek lub tysięcy jednostek motorycznych. Liczba pobudzonych jednostek motorycznych decyduje o wartości siłowej a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja

  agresja; wrogie zachowanie fizyczne lub słowne skierowane wobec otocze­nia lub wobec siebie (autoagresja), wywołane psychicznymi stanami emo­cjonalnymi, takimi jak: gniew, strach, lęk, napięcie, rozdrażnienie. A. może być skierowana na osobę lub przed­miot wywołujący te emocje lub na obiekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność bioelektryczna mięśnia

  aktywność bioelektryczna mięśnia; wytwarzanie potencjałów elektrycz­nych w czasie czynności włókien mięś­niowych ->jednostki motorycznej mięśnia. Są to prądy o częstotliwości od kilku Hz do kilku kHz. o na­pięciu od kilku u,V do kilku mV. Rejestracja tych prądów nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry