Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Antropometria klasyczna

  antropometria klasyczna; polega na pomiarach ciała opartych na dobrze zdefiniowanych punktach antropome­trycznych: pomiary są wykonywane na osobie stojącej lub siedzącej, wy­prostowanej, która trzyma głowę w pozycji „frankfurckiej". Przestrzenną orientację opisu ciała ułatwia układ prostopadłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anamneza

  anamneza; zbiór informacji na temat indywidualnych dotychczasowych lo­sów badanej osoby, zebranych za po­mocą dokładnego wywiadu, rozmowy, kwestionariusza. Dane te porównuje się z wynikami aktualnie przeprowa­dzanych badań, aby uzyskać możliwie pełny obraz prognozy

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacja mioplastyczna

  amputacja mioplastyczna; amputatio mioplastica; polega na uzyskaniu do­brze ukrwionego i bezbolesnego ki­kuta, o ustalonych i zrównoważonych przyczepach obwodowych mięśni, przez zeszycie antagonistycznych grup mięśniowych z sobą i z obwodowym odcinkiem kości. Kikut uformowany mioplastycznie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antagonista

  antagonista; w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku prze­ciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą. A. w każdym ruchu czynnym zapewnia płynność i koordynację.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anartria

  anartria; całkowita niemożność two­rzenia artykułowanych dźwięków mo­wy, spowodowana uszkodzeniem apa­ratu artykulacyjnego; mięśni warg, języka, krtani; dlatego nigdy nie wy­stępuje jako izolowany objaw, a jako element -> zespołu opuszkowego i pseudoopuszkowego. Rozumienie mowy, pismo, czytanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza akustyczna

  analiza akustyczna; rozłożenie na podstawowe parametry (częstotliwości i natężenia) zarejestrowanego na taś­mie magnetofonowej zapisu dźwięko­wego. Powstaje wówczas widmo akustyczne (spectrum) dźwięku. A. a. jest metodą pomocniczą w diagnostyce nie­których zaburzeń mowy i głosu; stoso­wana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anencefalia

  anencefalia; bezmózgowie; brak mózgu u noworodka jako wynik wczesnego zadziałania, w pierwszych tygodniach ciąży, uszkadzających czynników na tworzące się zawiązki ośrodkowego układu nerwowego. Dla a. przyjmuje się granice wieku zarodka od 24 do 26 dni. Czynniki działające do 16 tygodnia ciąży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza czynnikowa

  analiza czynnikowa; metoda ilościo­wego opracowywania wyników badań psychologicznych, wykorzystująca po­dejście korelacyjne i szukająca czynników warunkujących zaistniałe współ­zależności między wynikami badań. Przy poszukiwaniu wspomnianych czynników a. c. posługuje się także zasadami i metodami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anochin Piotr

  Anochin Piotr (ur. 1898 r.); ra­dziecki neui ofizjolog, specjalista z za­kresu kompensacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza mikroruchów

  analiza mikroruchów; ma zastosowa­nie w operacjach bardzo krótkich, wielokrotnie się powtarzających. Me­toda ta rejestruje czynności wykonane w ułamkach sekund. Frank B. Gilberth rozdzielił ruchy na elementy (atomy), które nazwał „therblingami" (od naz­wiska Gilberth czytanego wspak). Są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry