Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Badanie elektroencefalograficzne

  badanie elektroencefalograficzne; metoda badania czynności bioelek­trycznej mózgu polegająca na odbie­raniu za pomocą systemu elektrod przymocowanych do skóry głowy pa­cjenta, wzmacnianiu, zapisywaniu i analizie potencjałów mózgowych. B. e. jest jedną z podstawowych metod badawczych w diagnostyce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autyzm

  autyzm; odsunięcie się od świata realnego lub całkowite zerwanie kon­taktów z rzeczywistością i zamknięcie się we własnym świecie przeżyć. A. stanowi jeden z podstawowych obja­wów schizofrenii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm ruchowy

  automatyzm ruchowy; złożona re­akcja odruchowa leżąca u podstaw czynności ruchowej człowieka i zwie­rząt. Do najważniejszych a. r. należą: a. rdzenia i a. statokinetyczny. A. r. podlegają kontroli świadomości w toku rozwoju filo- i ontogenetycznego. Za­burzenie kontroli świadomości nad a. r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm ruchowy padaczkowy

  automatyzm ruchowy padaczkowy; mimowolne powtarzające się czyn­ności ruchowe, bardziej lub mniej sko­ordynowane, niekiedy przypominające zwykłe czynności życia codziennego, występujące w stanie zamroczenia, w czasie lub po -> napadzie padacz­kowym. Najczęściej a. r. padaczkowy jest częścią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometria reakcji wywołanych

  audiometria reakcji wywołanych; me­toda obiektywnego badania słuchu zbliżona do zapisu elektroencefalo-graficznego, w której dokonuje się rejestracji tzw. potencjałów bioelek­trycznych za pomocą elektrod umiesz­czonych na szczycie czaszki (vertex potentialis A. r. wywołanych, znana pod skrótem ERA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm statokinetyczny

  automatyzm statokinetyczny; oparty na odruchach równowagi zapewnia kontrolę nad środkiem ciężkości ciała (przeciwstawienie się sile bezwładności i przyciągania ziemi), pozwalając uzy­skać i utrzymać pozycję pionową, także w czasie złożonych aktów rucho­wych (chodzenia, tańca, biegu). Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometria słowna

  audiometria słowna; metoda audiologiczna służąca do oceny stopnia rozu­mienia wypowiedzi słownych przez osobę posiadającą ubytki słuchu. A. s., zwana inaczej akumetrią, posługuje się listami słów (zrównoważonych fone­tycznie), na podstawie których określa się procent prawidłowo słyszanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm statyczny

  automatyzm statyczny oparty na odruchach postawy zapewnia pra­widłową pozycję (ułożenie) ciała przy złożonych aktach ruchowych (podczas pracy, walki itp.).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometria tonalna

  audiometria tonalna; metoda audio-logiczna posługująca się dla wykreśle­nia krzywej progowej słuchu dwoma parametrami, tj. częstotliwością tonu (liczbą drgań na sekundę określaną w hercach — Hz) oraz natężeniem mierzonym w decybelach (dB). Bodź­cami stosowanymi w a. t. są tony proste, mające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotrening

  autotrening; samodzielne, systema­tyczne ćwiczenia fizyczne i ćwiczenia woli mające na celu uzyskanie maksy­malnej sprawności lub optymalnej adaptacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry