Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Sekstus Empiryk

  Mniej więcej w drugiej połowie II w. po Chrystusie działa Sekstus Empiryk.Przydomek 'Empiryk' świadczy o tym, że Sekstus był lekarzem, metodycznieuprawiającym swą umiejętność, a zarazem wyznawcą empiryzmu.Sekstus zostawił trzy dzieła, zawierające bogaty materiał historyczny:

  1. Zarysy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Marek Aureliusz

  Marek Aureliusz był uczniem stoika Marka Korneliusza Frontona. Był cesarzempanującym w latach 161-180 po Chrystusie. Sławę wiekopomną zapewniły muRozmyślania (Ta elę eawóv) w dwunastu księgach. Rozmyślania są owocem bardzodawnej tradycji rachunków sumienia, które wprowadzili już pitagorejczycy.

  Marek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynizm w II wieku

  W epoce cesarskiej obok innych prądów odradza się cynizm, a w tekstach pisarzyrzymskich w II w. częstym t e m a t em są ówcześni cynicy. Jak w innych kierunkach,tak i w cynizmie pojawia się tendencja do ogólnego powrotu doźródeł. Ustępuje wówczas skojarzenie cynizmu z hedonizmem, natomiast pojawiasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby nerwowo-mięśniowe

  choroby nerwowo-mięśniowe; nie­jednorodna grupa chorób charaktery­zująca się wspólnymi cechami klinicz­nymi: osłabieniem, zanikiem i wiot­kością mięśni, brakiem odruchów oraz przeważnie postępującym przebiegiem. Należą do niej: miopatie (miopatie pierwotne — genetycznie uwarunko­wane i miopatie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Taya-Sachsa

  choroba Taya-Sachsa; idiotyzm amaurotyczny; spowodowany jest za­burzeniami w przemianie tłuszczowej uwarunkowanymi genetycznie; wystę­puje najczęściej w rodzinach żydow­skich. Ujawnia się między 3 a 10 miesiącem życia i łączy z głębokim upośledzeniem umysłowym i ślepotą (amaurosis); kończy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby płucne

  choroby płucne; z dużej liczby cho­rób pneumonologicznych ze względu na rangę problemu i wynikające stąd potrzeby diagnostyczne, terapeutycz­ne, rehabilitacyjne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne można wydzielić gruźlicę układu oddechowego i przewlekłe choroby układu oddechowego. Przewlekłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba wieńcowa

  choroba wieńcowa; choroba niedo­krwienna serca, powstaje wówczas, gdy przez mięsień sercowy przepływa niedostateczna ilość krwi (tlenu) w stosunku do zapotrzebowania. Roz­różnia się postać ch. w. z przejścio­wymi objawami bólowymi, ustępują­cymi po zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen (zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby społeczne

  choroby społeczne; choroby występu­jące masowo w danej społeczności, a mające powiązanie z jej warunkami życiowymi i społecznymi. Na ogół mają one charakter chorób prze­wlekłych. Nie jest to ściśle określona grupa chorób, lecz podlegająca zmia­nom. Aktualnie w Polsce do ch. s. zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawów

  choroba zwyrodnieniowa stawów; charakteryzuje się zmianami destruk­cyjnymi chrząstek stawowych, spowo­dowanymi ich starzeniem się, uszko­dzeniem mechanicznym, toksycznym i in. Zmiany towarzyszące — odczynowe lub nowotworzenie kości na styku jej z chrząstką (osteofity). Powodują one dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe

  choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe; wg klasyfikacji WHO (sympozjum w Moskwie 1962 r.) do ch. u. o. tego typu zalicza się: przewlekłe zapalenie oskrzeli, zespoły zaporowe odwracalne (dychawica) i nieodwracalne, rozedmę płuc, rozstrze­nie oskrzeli, przewlekłe zapalenie płuc i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt

Do góry