Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynności ruchowe

  czynności ruchowe; z punktu widze­nia działania człowieka dzielimy na ruchy: a) docelowe; b) powtarzalne; c) ciągłe; d) seryjne. Ruchy docelo­we polegają na sięganiu do urządzeń sterujących w celu zadziałania nimi lub po określony przedmiot. Czas wykonywania ruchów docelowych jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki fizykalne

  czynniki fizykalne; różne postacie energii, które w sposób sobie właściwy oddziałują na ustrój. Dzielą się na naturalne i sztuczne. Do najistotniej­szych zalicza się termiczne, fotoche­miczne, mechaniczne i kinetyczne. Efektem działania cz. f. jest odczyn powstający w tkankach. Może mieć charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki jatrogenne

  czynniki jatrogenne w rehabilitacji; postępowanie szkodliwe z punktu wi­dzenia zdrowia psychofizycznego i usprawniania, które w sposób nie­zamierzony spowodowało niekorzystne zmiany w ogólnym stanie osób niepełnosprawnych poddanych rehabi­litacji. Przykładem c. j. w rehabili­tacji może być niewłaściwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów

  czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów; można podzielić na psycho-fizjologiczne (dotyczące procesu spostrzegania do chwili, w której sygnał dojdzie do oka) oraz organiza­cyjno-techniczne (oświetlenie, czy­stość powietrza, ustawienie maszyny i człowieka, odległość między punk­tami obserwacji a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód

  chód; rytmiczne, naprzemianstronne ruchy kończyn dolnych, pozwalające na przesuwanie ciała z miejsca na miejsce. Ch. jest czynnością złożoną, automatyczną, składającą się z dwóch faz identycznych dla obu kończyn: wykroku i podporu: w trakcie tego cyklu zachodzi moment utrzymania ciała w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas wolny

  czas wolny; czas, który może być spożytkowany bądź na swobodny wy­poczynek, bądź na aktywność innego rodzaju poza pracą zarobkową i kształ­ceniem. Używa się zamiennie określeń: wczasy, rekreacja, wypoczynek. Naj­częstsze formy rekreacji to: odpoczy­nek, zabawa i realizowanie indywidual­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie płucne

  ciśnienie płucne; wartość c. p. zależy od rytmu serca. U chorych z migo­taniem przedsionków wskaźnik obni­żenia się c. p. jest wyraźnie mniejszy aniżeli u chorych z rytmem zato­kowym. Po efektywnej kardiowersji elektrycznej wartości ciśnienia są takie same w obu grupach chorych. Naj-wyraźniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód stylowy

  chód stylowy; zestaw różnych ćwi­czeń dla osób z amputacją kończyn dolnych na różnych poziomach, ma­jący na celu wykazanie przez inwali­dów sprawności poruszania się w róż­nych warunkach i umiejętności ra­dzenia sobie przy pokonywaniu prze­szkód. Ch. s. nie jest klasyczną kon­kurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstotliwość dźwięku

  częstotliwość dźwięku; liczba okre­sów (cykli) na sekundę mierzona w praktyce audiologicznej w hercach (Hz), która im jest większa, tym wyższa jest wysokość tonu. C. d. stanowi jeden z podstawowych parametrów w audiometrycznym badaniu słuchu i jest istotnym elementem oceny w zaburzeniach słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cybernetyka

  cybernetyka; w szerszym znaczeniu dział wiedzy o sterowaniu, w węż­szym — o układach odznaczających się znacznym stopniem samosterowości, jak np. cybernetyka maszyn lub organizmów. Bada ona dwa rodza­je procesów: przetwarzanie infor­macji i sterowanie. Typowym układem cybernetycznym jest układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry