Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne wolne

  ćwiczenia czynne wolne; stosowane są w celu zwiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabio­nych. Stanowią ogniwo pośrednie w działaniu zmierzającym do uzyskania pełnego powrotu funkcji siły w ćwiczo­nych mięśniach. Polegają na pokony­waniu ciężaru części ciała, którą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynno-bierne

  ćwiczenia czynno-bierne; stosowane są w celu zwiększenia zakresu ruchu w stawach przez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, przeciw­działających ruchowi na skutek czyn­nika bólowego. Ruch prowadzony jest biernie ręką fizjoterapeuty w tempie wolnym, a ćwiczony pacjent stara się czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia fizyczne dla ludzi starszych

  ćwiczenia fizyczne dla ludzi starszych; mogą być prowadzone indywidualnie i w grupach, organizowanych np. przez ogniska Towarzystwa Krzewienia Kul­tury Fizycznej, w -> klubach senio­ra, -> państwowych domach pomocy społecznej dla ludzi starszych, w ośrod­kach wczasowych i sanatoriach. Wła­ściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia bierne

  ćwiczenia bierne; stosowane w celu Utrzymania prawidłowego zakresu ru­chu w stawach pozbawionych możli­wości wykonywania ruchu czynnego wskutek niedowładów lub porażeń mięśniowych. Wpływają korzystnie na krążenie obwodowe, wspomagając od­pływ krwi żylnej z obwodu. Wykony­wane są przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne oporowe

  ćwiczenia czynne oporowe; stosowa­ne w celu zwiększenia siły mięśnio­wej tych grup mięśniowych, w których siła z różnych przyczyn została nie­znacznie osłabiona. Do ć. cz. oporo­wych kwalifikują się mięśnie swobod­nie pokonujące masę części ciała, którą zawiadują ruchowo, z dodatkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki zagrożenia

  czynniki zagrożenia; czynniki ryzy­ka; cechy, objawy lub sposoby zacho­wania się ludzi sprzyjające zachorowa­niu na chorobę wieńcową i inne choro­by układu krążenia. Do cz. z. zalicza się: wiek od 40 do 60 lat, płeć męska -> nadciśnienie tętnicze -> hipercholesterolemię, -> palenie tytoniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśnia

  czynność mięśnia; 1) w znaczeniu fizjologicznym — skurcz mięśnia, po­legający na przesuwaniu filamentów (nici aktyny i miozyny). Rozróżnia się skurcz izometryczny, gdy mięsień kurczy się bez zmiany długości, skurcz izotoniczny, gdy mięsień zmienia dłu­gość bez zmiany napięcia, skurcz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon biokinematyczny

  człon biokinematyczny; pojęcie przy­jęte z teorii maszyn i mechanizmów do oznaczania podstawowych elemen­tów struktury -> biomechanizmu. W tym ujęciu członami są kości, trakto­wane jako ciała sztywne. W praktyce c. b. są to części układu ruchu, np. ramię, przedramię, paliczek palca, gło­wa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nerwowe wyższe

  czynności nerwowe wyższe; zespół czynności psychicznych związanych z funkcją kory mózgowej ludzi (lewej półkuli mózgu u osób praworęcznych), umożliwiający pracę twórczą i wyra­żanie myśli oraz porozumiewanie się za pomocą symboli dźwiękowych, gra­ficznych i gestowych. Należą do nich: mowa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik Rh

  czynnik Rh — niezgodność grupy krwi; występuje wówczas, gdy w wy­niku dziedziczenia przez płód do­datniego czynnika Rh od ojca i prze­dostania się krwinek Rh (plus) do krwi obiegu matki wytwarzają się u niej przeciwciała, ponieważ posiada ona czynnik Rh minus. Pierwsze dziecko urodzone z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry