Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Decroly Owidiusz

  Decroly Owidiusz (1871 -1932); le­karz belgijski, twórca idei wychowy­wania dziecka upośledzonego umysło­wo przez aktywne uczestnictwo w czynnościach życia codziennego oraz praktyczne zapoznawanie się z poję­ciami konkretnych właściwości przed­miotów. Jego koncepcje znalazły wyraz w opisanej metodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekty wzroku

  defekty wzroku; uszkodzenie narzą­du wzroku powodujące znaczne obni­żenie jego sprawności funkcjonalnej (obu oczu). Dotyczyć mogą różnych funkcji narządu wzroku: 1) widzenia centralnego, czyli ostrości wzroku, de­cydującego o widzeniu przedmiotów i ich szczegółów; 2) widzenia obwodo­wego, czyli pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decybel

  decybel; jednostka w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych po­dawanych dla oceny wrażliwości pro­gowej. Decybel nie posiada bezwzględ­nej wartości; jest wartością umowną i odpowiada ciśnieniu 0,0002 dyny na cm2 dla tonu o częstotliwości 1000 cykli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defektologia

  defektologia; nauka o kalectwie i brakach fizycznych albo psychicznych, stanowiąca teoretyczną, kompleksowo ujmowaną podstawę rewalidacji. D. oparta jest na badaniach psychologicz­nych, biologicznych, fizjologicznych, medycznych, pedagogicznych, socjolo­gicznych oraz zastosowuje urządzenia techniczne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt

  defekt; uszkodzenie lub wada na­rządu lub funkcji organizmu mające charakter stały i nieodwracalny, na ogół nie poddający się łatwo leczeniu. D. należy odróżnić od zaburzenia mającego wyłącznie charakter funkcjo­nalny, od procesu dynamicznego obja­wiającego się nasileniem i słabnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty parcjalne

  deficyty parcjalne; termin wprowa­dzony w naszym kraju przez Halinę Spionek, oznaczający brak, ubytek funkcjonalny w jakimś zakresie utrud­niający harmonijny rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka oraz proces uczenia się — a zatem przystosowanie szkolne. D. p. są powodem zaburzeń w rozwoju dziecka lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt fizyczny

  defekt fizyczny; uszkodzenie lub wa­da fizyczna jakiegoś narządu, np. ru­chu (amputacja lub deformacja koń­czyny). D. f. powstaje na skutek: czynników dziedzicznych lub wrodzonych, chorób lub urazów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacje

  deformacje; d. czynności ludzkich w sytuacjach trudnych i stresowych są następujące: a) hipermobilizacja (zwiększona mobilizacja sił); b) zabu­rzenia orientacji; c) zaburzenia proporcji miedzy czynnościami wytwór­czymi i pomocniczymi; d) rozpad struktury funkcjonalnej (dezintegracja czynności); e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt psychiczny

  defekt psychiczny; nieprzeciętnie niski poziom sprawności lub całkowity jej brak w zakresie funkcji psychicznych, np.: pamięci, inteligencji, mowy. Granice między d. p. a zaburzeniami psychicznymi są bardzo płynne i trudne do precyzyjnego określenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon

  Z całej atmosfery środowiska oksfordzkiego, które było zespoleniem tylu różnorodnychelementów i prądów, wyłania się chluba Oksfordu w XIII w. - Roger Bacon,jedna z najoryginalniejszych sylwetek średniowiecza. Urodzony koło Ilchesterw Dorsetshire między 1210-1214 r. studiował w Oksfordzie. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 476

  praca w formacie txt

Do góry