Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dobór pracy

  dobór pracy; jest ostatecznym celem procesu rehabilitacji zawodowej (prze­mysłowej). W najogólniejszym ujęciu określany jest jako wskazanie nie­pełnosprawnemu pracownikowi takiej pracy (zajęcia), która odpowiada jego stanowi zdrowia, przygotowaniu zawodowemu, zainteresowaniom i sytu­acji życiowej. Dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka funkcjonalna

  diagnostyka funkcjonalna; ocena stopnia zaburzeń funkcji narządu nie­zależnie od stopnia i przyczyny jego uszkodzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Osób Upośledzo­nych Umysłowo

  Deklaracja Praw Osób Upośledzo­nych Umysłowo; opracowana przez UNESCO w 1971 r., wymienia dwa kryteria uzasadniające konieczność re­habilitacji osób upośledzonych, a mianowicie: 1) dziecko upośledzone ma prawo do nauki i opieki z racji swego człowieczeństwa, a celem re­habilitacji jest rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej

  diagnoza psychologiczna w rehabili­tacji pozawałowej; możliwie pełna informacja o stanie psychicznym cho­rego, pozwalająca sterować rehabili­tacją we wszystkich jej działach i na wszystkich etapach. D. p. w rehabli-tacji poza wałowej obejmuje: dane o poziomie lęku, nastroju, o postawie wobec choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demencja

  demencja; otępienie; obniżenie sprawności umysłowej związane z prze­bytym schorzeniem psychicznym lub nerwowym. Stany dementywne wystę­pują zwykle w konsekwencji organicz­nych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i towarzyszą zaawansowa­nym stadiom niektórych postępują­cych chorób lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza społeczna

  Diagnoza społeczna; zespół czynności rozpoznawania społecznych uwarun­kowań losów jednostki na tle jej środowiska rodzinnego, szkolnego, w miejscu pracy i sąsiedztwie. D. s. stoso­wana jest do rozpoznawania przyczy­ny niezadowalającego przystosowa­nia jednostki, grupy społecznej, bądź też całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Jan z La Rochelle

  Bezpośrednim uczniem i następcą Aleksandra na katedrze w Paryżu był urodzonyokoło 1200 r. Jan z La Rochelle (de Rupella), (OFM, f l 2 4 5 r.). Podążałon tak wiernie drogą wyznaczoną przez Aleksandra, że nie wyszedł niemal pozadokonania swego mistrza.

  Napisał, najsławniejszą spośród swoich dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura

  Bonawentura jest jedną z najsłynniejszych postaci życia umysłowego XIII w.Jego świeckie imię brzmi Jan Fidanza, urodził się w Bagnoregio pod Viterbow Toskanii w 1217 r. W 1236 r. wstąpił do franciszkanów, którzy wysłali go nastudia do Paryża. T am był uczniem Aleksandra, którego nazywał mistrzem i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Mądrość

  Według Bonawentury celem filozofii jest mądrość. Arystoteles jest mistrzem,jeżeli chodzi o badanie otaczającego nas, widzialnego świata. Jednakże mistrzemw mądrości jest Platon, on patrzy ku rzeczom górnym i duchowym.Szczęśliwą syntezę wiedzy i mądrości, czyli Arystotelesa i Platona, stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Świat i człowiek

  W tym pierwszym pojęciu, czyli w emanatio, mieszczą się rozważania na tematświata stworzonego. Świat został stworzony w czasie. Nie mógłby on być zarazem stworzony z nicości i odwieczny. Bonawentura stara się dowieść, że świat ma początekw czasie. Po pierwsze, gdyby świat istniał bez początku, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 837

  praca w formacie txt

Do góry