Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Domy dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego

  domy dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego; prze­znaczone są dla osób dorosłych obojga płei nie wymagających leczenia szpital­nego, u których starość, przewlekła choroba lub ciężkie kalectwo spowodo­wały konieczność zapewnienia im — poza ogólną opieką — opieki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż oskrzeli

  drenaż oskrzeli; postępowanie ma­jące na celu usunięcie zalegającej wy­dzieliny z oskrzeli. Polega na wy­konaniu w odpowiedniej kolejności następujących działań: 1) podanie bronchodilatatora, 2) upłynnienie wy­dzieliny oskrzeli przez podanie aeroso­lu wodnego z dodatkiem mukolityku w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dziennego pobytu

  domy dziennego pobytu; stanowią formę pośrednią między opieką w domach pomocy społecznej a pomocą środowiskową. Korzystający z tych placówek przychodzą do nich na kilka godzin dziennie, otrzymują posiłki i korzystają z zajęć świetlicowych. W wielu domach d. p. organizowane są zajęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  drgawki; mimowolne skurcze róż­nych grup mięśni szkieletowych, po­chodzenia mózgowego lub rdzenio­wego. D. mogą być spowodowane przez zaburzenia metaboliczne (np. niedotlenienie mózgu, hipokalcemia w tężyczce), czynniki toksyczne (np. strychnina), czynniki psychiczne (np. w histerii), jak i przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dzienne pomocy społecznej

  domy dzienne pomocy społecznej; znajdują się na pograniczu -> pomocy środowiskowej i -> pomocy społecznej instytucjonalnej. Zapewniają cało­dzienny pobyt, trzy posiłki, wszystkie formy rekreacji, możliwości terapii zajęciowej, a jednocześnie nie odrywają od dotychczasowego środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga

  droga; zmiana położenia punktu materialnego względem układu odnie­sienia. D. liniowa w ruchu postępo­wym mierzona jest w metrach (m), d. kątowa w ruchu obrotowym mie­rzona jest w radianach (rad), dawniej w stopniach kątowych, np. kąt prze­mieszczenia członów pary biokinematycznej zwany -> kątem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy pomocy społecznej

  domy pomocy społecznej; forma instytucjonalna pomocy społecznej ko­nieczna w stosunku do osób, których nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania ze względu na wiek, schorzenia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne, mimo zastosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla dorosłych umysłowo upośle­dzonych

  domy dla dorosłych umysłowo upośle­dzonych; przeznaczone są dla osób umysłowo upośledzonych bez względu na stopień upośledzenia zarówno fizycznie zdrowych i zdolnych do pracy w ramach terapii zajęciowej, jak i przewlekle chorych lub upośledzonych fizycznie, wymagających stałej opieki lekarskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia

  drżenia; ruchy mimowolne, zazwy­czaj rytmiczne i o niewielkiej ampli­tudzie, spowodowane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy pomocy społecznej dla ludzi starszych

  domy pomocy społecznej dla ludzi starszych; przyjmują na stały pobyt te osoby, które ze względu na wiek, choroby, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne i mieszkaniowe nie mogą pozostawać w dotychczaso­wym środowisku. Obecnie tą formą pomocy może być objętych około 1% osób w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt

Do góry