Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dział służb społecznych

  dział służb społecznych; dział w zespołach opieki zdrowotnej, do któ­rego zadań należy: zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych dzieciom do lat trzech udziela­nych przez żłobki i domy małego dziec­ka, pełna ocena potrzeb -> pomocy społecznej środowiskowej, organizo­wanie i zaspokajanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  dysonans poznawczy; koncepcja za­czerpnięta z teorii L. Festingera (1957), dotycząca rozbieżności pomiędzy dwoma lub więcej elementami w po­znawaniu rzeczywistości. W takiej sytuacji powstaje u człowieka d. p., obejmujący wspomniane elementy, między którymi zachodzi istotna re­lacja. Występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysplazja biodra wrodzona

  dysplazja biodra wrodzona; dysplasia coxae congenita; najczęstsza z wad wrodzonych narządu ruchu. Polega na: nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wy­kształceniem panewki (płytkość pa­newki, stromość dachu panewki), opóźnionym rozwoju głowy kości udo­wej, przodoskręceniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskinezja

  dyskinezja; zaburzenia w wykony­waniu celowych ruchów, występujące pod wpływem uszkodzeń typu neurolo­gicznego. Mogą to być mniej lub bardziej nasilone utrudnienia w ru­chach lokomocyjnych lub manipula­cyjnych charakterystyczne dla pew­nych rodzajów niedowładów lub po­rażeń. D. może się ujawniać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystonia torsyjna

  dystonia torsyjna; kurcz torsyjny; zespół ruchów mimowolnych, toniczno-skręcających, obejmujących głów­nie mm. pasa barkowego i miednicy, powodujących nadmierne wygięcie kręgosłupa do przodu (hiperlordoza). Objaw uszkodzenia -» układu pozapiramidowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskopatia

  dyskopatia; uszkodzenie krążka (krążków) międzykręgowego prowa­dzące do przepukliny lub wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza przy­czyna nerwobólu nerwu kulszowego. Leczenie w okresie ostrym: unie­ruchomienie w pozycji odbarczającej (leżenie na równym podłożu z nogami zgiętymi w stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia mięśniowa

  dystrofia mięśniowa; niejednorodna grupa dziedzicznych miopatii, charak­teryzujących się postępującym zwyrod­nieniem włókien mięśniowych. Oprócz postaci typowych nierzadkie są po­stacie o przebiegu łagodnym, prawie stacjonarnym z długotrwałym za­oszczędzaniem różnych grup mięśni (dystrofia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia

  dyslalia; nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek przy dobrym rozumieniu przez dziecko wypowiedzi słownych. W całkowitej d. dziecko potrafi posługiwać się jedynie kilkoma głoskami w sposób poprawny, znie­kształcając pozostałe. D. mogą towa­rzyszyć trudności w wykonywaniu w sposób poprawny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyzartria

  dyzartria; zaburzenia mowy w wy­niku uszkodzenia dróg nerwowych, ważnych dla przewodzenia i prze­kształcania impulsów związanych z procesem mówienia. Łącznie z d. mogą występować niedowłady mięśni artykulacyjnych, zaburzenia w koordy­nacji ruchów i równowadze (w przy­padku d. móżdżkowej), niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysleksja

  dysleksja; zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w na­uce szkolnej. Dzieci z d. mogą mieć całkiem normalny poziom umysłowy, lecz nie radzić sobie w opanowa­niu umiejętności poprawnego czytania. Przyczyny d. mogą wiązać się z mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub mieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry