Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elektromiografia; emg

  elektromiografia; emg; metoda reje­stracji i badania czynności bioelek­trycznej mięśni; cenna w diagnostyce i diagnostyce różnicowej chorób mięś­ni, nerwów obwodowych i rdzenia. Pozwala ocenić charakter, lokalizację i rozległość uszkodzenia oraz śledzić dynamikę procesu chorobowego, sta­jąc się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko chore na padaczkę — zasady wychowania

  dziecko chore na padaczkę — zasady wychowania; zasadniczym celem wy­chowania d. ch. na padaczkę jest ukształtowanie prawidłowej osobo­wości, niedopuszczenie do wystąpięnia dezintegracji społecznej i przygo­towanie dziecka do samodzielnego życia i pracy zawodowej, nawet w niekorzystnej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziki z Aveyronu

  dziki z Aveyronu; chłopiec znale­ziony przez J. Itarda, lekarza w Insty­tucie Głuchych w Paryżu, w lasach Aveyronu we Francji i poddany przez niego intensywnemu wychowaniu. Pod jego wpływem dz. z A. przybrał pionową postawę, nauczył się samo­obsługi i rozumienia kilku poleceń, a nawet wydawania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignie kostne

  dźwignie kostne; pod względem me­chanicznym układ kostno-stawowy tworzy złożony system dźwigniowy. Człony kostne to belki dźwigniowe z osiami obrotu w stawach. W zależ­ności od układu sił przyłożonych do członów rozróżnia się dźwignie jednostronne, gdy siły mięśni i oporu są przyłożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Dzieci wilcze"

  „dzieci wilcze"; określenie to odnosi się do dzieci żyjących w skrajnej izolacji, w warunkach poważnego za­grożenia dla ich normalnego rozwoju. Zaniedbania w zakresie wychowania dają znać o sobie we wszystkich sferach rozwoju, a szczególnie mocno zaznaczają się w opóźnieniach roz­woju mowy. Zdarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci urodzone z wysokim wskaź­nikiem ryzyka

  dzieci urodzone z wysokim wskaź­nikiem ryzyka; kategoria dzieci, u których wskutek zaistnienia niepo­myślnych dla rozwoju warunków w okresie życia prenatalnego podejrzewa się możliwość wystąpienia poważniej­szych wad wrodzonych, dających w efekcie obniżoną sprawność fizyczną lub umysłową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci niepełnosprawne

  dzieci niepełnosprawne; dzieci u któ­rych występuje obniżenie sprawności organizmu powodujące znaczne ogra­niczenia i utrudnienia w sytuacjach życia codziennego. Odnosi się to także do nauki szkolnej. Dz. n. wymagają specjalnego podejścia wychowawczego i odpowiednich pomocy naukowych. Dla niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci padaczkowe

  dzieci padaczkowe — wychowanie i rehabilitacja; postępowanie rehabilita­cyjne w przypadku dzieci z padaczką jest ściśle powiązane z leczeniem i okresową diagnozą. Dlatego w pla­cówkach, w których te dzieci przeby­wają, zatrudnieni są specjaliści z zakresu takich dyscyplin, jak neurologia i psychiatria...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci trudne

  dzieci trudne; wykazujące zaburzenia w zachowaniu się na tle nerwicowym lub psychopatycznym, albo też wsku­tek błędów i zaniedbań wychowaw­czych, negatywnych wpływów środo­wiska rodzinnego lub rówieśniczego, złych warunków ekonomicznych. D. t. mają poważne problemy w uczeniu się i niepowodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysmelia

  dysmelia; defekt dotyczący embrio­nalnego rozwoju kończyn, przejawia­jący się pod wpływem rozmaitych czynników uszkadzających. Czynniki te działają uszkadzająco od czwartego do szóstego tygodnia ciąży, wtedy gdy zachodzi proces tworzenia się kończyn. Do czynników tych należy niedobór tlenu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt

Do góry