Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Świat

  Przedstawienie Tomaszowej nauki o świecie stworzonym należy rozpocząć odjego rozumienia idei. Sama koncepcja istnienia idei - są to formy rzeczy bytującepoza rzeczami - pochodzi od Platona. Są one u niego wzorami rzeczy i zasadamiich poznania. Idee w Bogu to odwieczne formy, wedle których Bógstworzył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Siger z Brabancji

  Najważniejszą postacią tego ruchu był Siger z Brabancji, który już za życia cieszyłsię wielką sławą. Urodzony około 1235 r., był kanonikiem świeckimw Liege oraz profesorem na wydziale sztuk w Paryżu. Należał do natio Pikardówi brał czynny udział w walce nationum o urząd rektora. W dokumenciez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Aniołowie

  Tytuł Doctor Angelicus przyznany Tomaszowi nie był przypadkowy, była to nietylko pochwała czystości i głębi życia duchowego, ale odbicie koncepcji światai pogłębionego hierarchicznego naturalizmu. Główna kwestia angelologii to zagadnienieciekawe i subtelne; brzmi ona tak: czy istnienie czystych duchów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Boecjusz z Dacji

  Innym ważnym awerroistą był Boecjusz z Dacji, urodzony w Danii w pierwszejpołowie XIII w. Był profesorem na wydziale sztuk w Paryżu, dominikaninem. W 1277 r. został potępiony razem z Sigerem, a p o t em w 1283 r. obydwaj przebywaliw Orvieto. Boecjusz uchodził nawet za głównego wyraziciela tez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie dominikańscy w Paryżu

  Poznaliśmy bliżej środowisko oksfordzkie, a po części paryskie. Widzimy, żeobok potężniejącej infiltracji arystotelizmu utrzymuje się, a nawet stopniowoodradza augustynizm. Dzisiaj patrzymy na zakon kaznodziejski przez pryzmatśw. Tomasza i tomizmu, ale uprawiając historię filozofii, musimy odtworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Człowiek

  Kolejny istotny składnik filozofii Tomasza stanowi jego antropologia. Z dawnaznana była myśl, że człowiek jest pewnego rodzaju mikrokosmosem: w człowiekuw pewien sposób jest wszystko (in homine ąuodammodo sunt omnia); jeston zadziwiającym węzłem świata. Centralne zagadnienie antropologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Bóg

  Kolejnym ważnym dla Bonawentury pojęciem jest exemplaritas. Stanowi onoklucz do jego teorii idei. Bóg jest u Bonawentury zarazem podmiotem {intellectus)i p r z e d m i o t em poznania {intelligibile).

  Samopoznanie Boga jest całkowicie swoiste i możemy j e nazwać podobizną{similitudó). Słowo (Yerbum) wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energetyka pracy mięśni

  energetyka pracy mięśni; bioenerge­tyczne procesy przebiegające w dwóch fazach: beztlenowej i tlenowej — bez­pośrednie źródło energii dla skurczu mięśni. Faza beztlenowa polega na rozpadzie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych kwasu adenozno-trójfosforowego i glikogenu, znajdują­cych się stale w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  eutanazja; odebranie komuś życia ze względów humanitarnych w przy­padku beznadziejnej choroby, nie da­jących się znieść cierpień, którym nie można ulżyć. E. jest oficjalnie zaka­zana prawnie, choć istnieją organizacje starające się ją zalegalizować. Wyróż­nia się e. bierną, gdy w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epistemologia genetyczna

  epistemologia genetyczna; teoria roz­woju psychicznego opracowana przez wybitnego psychologa szwajcarskiego J. Piageta (1952), który opisał główne stadia rozwoju inteligencji dziecka; zostały one przyjęte przez psychologów we wszystkich krajach. W 1955 r. powstał z jego inicjatywy Między­narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry