Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Głuchota zawodowa

  głuchota zawodowa: uszkodzenie na­rządu słuchu i zmniejszenie wrażliwości słuchowej wskutek hałasów przemysło­wych zawierających bodźce akustyczne o zbyt dużym natężeniu, dużej często­tliwości, powodujących uraz akustycz­ny. Hałasy przemysłowe oddziaływują przeważnie w sposób ciągły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

  głoski dźwięczne i bezdźwięczne; kontrastujące głoski, które różnią się między sobą jedną z podstawowych cech dystynktywnych, jaką jest dźwięczność. Do opozycyjnych par tych głosek w języku polskim należą: p — b, f — w, t — d, s — z, c — dz, k — g, ś — ź, sz — ż, cz — dż, ć - dź oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głucho-ślepota

  głucho-ślepota; inwalidztwo sprzężo­ne, charakteryzujące się równoczesnym występowaniem -> głuchoty i -> ślepoty. W szerszym znaczeniu dotyczy to również -> niedowidzenia i -> nie-dosłuchu. Przyczynami g.-ś. mogą być: 1) czynniki wrodzone (choroby matki w okresie ciąży, jak: różyczka, odra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski szczelinowe

  głoski szczelinowe; głoski w języku polskim, które odpowiadają jednemu z kryteriów podziału, jakim jest stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych. Należą do nich następujące głoski: f, s, sz, ś, h. Głoski te wyróżniają się od innych (czyli są opozycyjne) jedną z cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geriatria

  geriatria; jedna z dyscyplin medycy­ny, zajmująca się zjawiskami wynika­jącymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form terapii i profilaktyki starzenia. Celem g. jest kompleksowe ujęcie spraw zdrowia ludzi starych. W star­szym wieku występuje większa zapa­dalność na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Futbol-tenis (nożny tenis)

  futbol-tenis (nożny tenis); gra zespo­łowa inwalidów po amputacji kończyn górnych (-> grupa startowa III) z udziałem dwóch drużyn po sześciu zawodników, w tym dwóch rezerwo­wych. W czasie gry na boisku prze­bywa po czterech zawodników — trzech z podwójną amputacją kończyn górnych i jeden z amputacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaktozemia

  galaktozemia; zaburzenia w prze­mianie węglowodanowej, wskutek czego odkładają się w organizmie nadmierne ilości enzymów galaktozo-1-fosforanu i galaktitolu, które po­wodują uszkodzenia różnych narzą­dów, miedzy innymi ośrodkowego układu nerwowego, co w efekcie pro­wadzi do .upośledzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  galwanizacja; zabieg fizykalny, w którym do celów leczniczych wykorzy­stuje się prąd stały. Dawkowanie prze­wodowe za pomocą różnego typu elektrod. G. stosowana jest w leczeniu nerwobólów, przewlekłych zapaleń nerwów oraz w zaburzeniach krążenia obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Garb; gibbus

  garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej. G. na małym odcinku występuje w gruźli­czym zapaleniu kręgosłupa. W następ­stwie całkowitego lub częściowego zniszczenia trzonów w gruźliczym za­paleniu kręgosłupa, powstaje g. gruźli­czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Garb żebrowy; gibbus thoracalis

  garb żebrowy; gibbus thoracalis; występuje na skutek bocznego skrzywie­nia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa, pochodzenia idiopatycznego. Wada ta pociąga za sobą de­formację klatki piersiowej, polegającą na przemieszczeniu żeber do tyłu po stronie wypukłości wygięcia, a do przodu po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt

Do góry