Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Głuchota przewodzeniowa i odbiorcza

  głuchota przewodzeniowa i odbiorcza;

  a) g. przewodzeniowa —uszkodze­nie słuchu dotyczące przewodu słucho­wego zewnętrznego, ucha środkowego i płynów ucha wewnętrznego. Przyczy­nami mogą być choroby zapalne ucha lub zesztywnienie połączeń między kosteczkami słuchowymi w uchu środ­kowym. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski zwartoszczelinowe

  głoski zwartoszczelinowe; głoski wy­odrębnione ze względu na stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych. Należą do nich następujące głoski: c, dz, cz, dż, ć, i dż. Znie­kształcenia w artykulacji tych głosek występują dość często u dzieci z różnymi postaciami -> dyslalii. Mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniografia

  goniografia; pomiar wartości kątów stawowych z jednoczesną rejestracją graficzną, np. goniometrem elektrycz­nym, co nazywa się elektrogoniografią (egg).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głośnia

  głośnia; glottis; przestrzeń zawarta między fałdami głosowymi, która w czasie emisji głosu jest zwarta, nato­miast podczas oddychania pozostaje rozwarta. Od warunków anatomicz­nych całej krtani, jej czynności oraz indywidualnych zdolności koordyna­cyjnych zależą właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia

  gerontologia; jest nauką o starzeniu się i starości. Rozwój g. w drugiej połowie XX wieku jest związany ze znacznym i szybkim wzrostem odsetka ludzi starych w społeczeństwach, zwłaszcza krajów rozwiniętych. G. jest wielodyscyplinarną dziedziną wiedzy i dzieli się na trzy podstawowe działy: 1) g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniometr

  goniometr; kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w sta­wach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głucho-niewidomi

  głucho-niewidomi; osoby dotknięte równocześnie -> głuchotą i p ślepotą. Biorąc pod uwagę czas wystąpienia kalectwa, wśród g.-n. można wyróżnić: 1) głucho-niewidornych od urodzenia; 2) głuchych od urodzenia, którzy utracili wzrok w późniejszym okresie życia; 3) niewidomych od urodzenia, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka poranna

  gimnastyka poranna; forma ćwiczeń zbiorowych, zaliczanych do kinezy­terapii ogólnej. Ich zadaniem jest przywrócenie wszystkim układom organizmu stanu aktywności koniecz­nej w ciągu dnia. Dodatkową zaletą g. p. jest jej oddziaływanie mobilizujące na pacjentów. Zajęcia powinny być prowadzone poza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota

  głuchota; ograniczenie zdolności sły­szenia wskutek uszkodzenia narządu słuchu, utrudniające orientację w oto­czeniu i porozumiewanie się z innymi ludźmi. Ubytki słuchu w g: są przed­miotem oceny audiologicznej. Są one określane procentowo przy użyciu specjalnych wskaźników. G. jest ka­lectwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaskanie

  głaskanie; technika masażu klasycz­nego. Każdy zabieg masażu zaczyna się i kończy g. Podczas zabiegu dłoń masażysty powinna całą powierzchnią przylegać do masowanej części ciała i wywierać równomierny ucisk. Działa­nie g. polega na mechanicznym usu­waniu złuszczonego naskórka, wydzie­lin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry