Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hipofizektomia

  hipofizektomia; operacyjne usunięcie przysadki mózgowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /64

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helioterapía

  helioterapía; zabieg leczniczy, w któ­rym wykorzystuje się energię promie­niowania słonecznego. Szeroko stoso­wany w takich schorzeniach, jak np.: gruźlica kostno-stawowa, gruźlica dróg moczowych, gruźlica węzłów chłon­nych, nieżyty górnych dróg oddecho­wych, łuszczyca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hospitalizm

  hospitalizm; zespół zaburzeń w za­chowaniu, występujący pod wpływem odseparowania dziecka od środowiska rodzinnego w związku z umieszcze­niem go w zakładzie leczniczym. Szcze­gólnie wyraźnie h. występuje u małych dzieci, które zostały pozbawione opieki macierzyńskiej w pierwszych dwóch latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipokineza

  hipokineza; patologiczne ubóstwo ruchów połączone ze spowolnieniem. Zob. też zespół pozapiramidowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipercholesterolemia

  hipercholesterolemia; stan, w którym poziom cholesterolu całkowitego we krwi jest podwyższony powyżej 6,5mmol/l (250 mg%), co sprzyja pow­stawaniu chorób układu krążenia. H. jest zaliczana do najważniejszych czynników ryzyka miażdżycy. Przy po­ziomie cholesterolu 8,66 mmol/1 (335 mg%)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy nerwów obwodowych

  guzy nerwów obwodowych; powstają najczęściej wskutek nowotworowego rozrostu osłonek nerwowych, tworząc tzw. nerwiaki (wolno rosnące, otorbione, „łagodne" g. nerwu słuchowego lub g. kanału kręgowego wychodzące z korzonków); nerwiaki mnogie spo­tyka się w chorobie Recklinghausena.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyspanseryjne

  grupy dyspanseryjne; w szkołach obejmują uczniów wymagających spec­jalistycznej opieki lekarskiej ze względu na zły stan zdrowia lub większe czy mniejsze dysfunkcje lub schorzenia i deficyty. Wyróżnia się kilkanaście grup dyspanseryjnych funkcjonujących w szkołach, które obejmują dzieci: 1) z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy rdzenia

  guzy rdzenia; ogniska patologicz­nej tkanki umiejscowione w kanale kręgowym, zewnątrz- lub wewnątrz-rdzeniowo. Charakterystyczne obja­wy: g. zewnątrzrdzeniowy — uporczywe zespoły bólowe korzenio­we, do których z biegiem czasu do­łączają się wolno narastające objawy ubytkowe czuciowe i ruchowe; g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy inwalidów

  grupy inwalidów; skala -> inwa­lidztwa z uwzględnieniem stopnia nie­zdolności do wykonywania zatrudnie­nia i zarobkowania. W Polsce wy­odrębniamy 3 g. i. Do III g. i. zalicza się osoby, których możliwości zarob­kowe nie zostały ograniczone w spo­sób istotny na skutek częściowej nie­zdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gyrektomia

  gyrektomia; neurochirurgiczne wy­cięcie określonego zakrętu kory móz­gowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /93

  praca w formacie txt

Do góry