Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hostel

  hostel; jedna z form pośrednich opieki psychiatrycznej — mieszkanie, w którym grupy (kilku do kilkuna­stu) osób niepełnosprawnych psychicz­nie mieszkają przez pewien czas i uczą się zasad współżycia społecznego, sa­modzielności i rozwiązywania proble­mów dnia codziennego przy pomocy odpowiedniego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipokineza a starzenie się

  hipokineza a starzenie się; h. w każ­dym wieku powoduje ujemne zmiany strukturalne i czynnościowe. W bada­niach doświadczalnych wykazano, że zwierzęta z ograniczoną aktywnością ruchową szybciej starzeją się i prędzej giną. Kilkutygodniowe zaledwie unie­ruchomienie powoduje atrofię mięśni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkapnia

  hiperkapnia; zaleganie dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Charaktery­zuje się podwyższonym ciśnieniem czą­stkowym (parcjalnym) dwutlenku węg­la we krwi tętniczej. Wartość prawid­łowa pC02 wynosi 4800-5866 Pa. Przyczyny h. niewydolność oddy­chania. Przeciwieństwem h. jest hipokapnia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoksemia

  hipoksemia; niedotlenienie krwi tęt­niczej. Charakteryzuje się obniżonym ciśnieniem cząstkowym tlenu we krwi tętniczej (p02); wartość prawidłowa p02 wynosi 12 665 - 13 332 Pa. Przy­czyny h. -> niewydolność oddychania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkineza

  hiperkineza; patologiczny nadmiar ruchów mięśni szkieletowych; zespół ruchów mimowolnych występujący w następstwie uszkodzeń jąder pod­stawy mózgu (układu pozapiramidowego) w postaci atetozy, pląsawicy, dystonii, -> balizmu, tików, miokloni lub -> drżeń. Zob. też zespół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipomochlion

  hipomochlion; wyniosłość kostna lub podobny element powodujący -> zwięk­szenie kąta działania mięśnia, zatem i -> ramienia jego siły (np. rzepka). Brak rzepki zmniejsza wielkość ramie­nia siły Fm, co znacznie upośledza siłowe działanie mięśnia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperurikentia

  hiperurikentia; podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi powyżej 350 mmol/1 (6,0 mg%). Wiąże się z podwyższonym poziomem choleste­rolu i z cukrzycą, a niekiedy i z oty­łością. Znaczna i długotrwała h. po­woduje objawy dny i zaliczana jest do czynników zagrożenia (ryzyka) cho­rób układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histydynemia

  histydynemia; zaburzenie przemiany materii przejawiające się w podwyż­szonym poziomie histydyny we krwi oraz w moczu chorego, opisane przez H. Ghadimiego (1961). Z h. łączy się czasem upośledzenie umysłowe, a częś­ciej zaburzenia mowy i słuchu. W przy­padkach h. stwierdza się także nie­bieskie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipochondria

  hipochondria; doszukiwanie się w fizjologicznych czynnościach orga­nizmu objawów choroby, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegli­wościami oraz poświęcanie zbyt wiel­kiej uwagi sprawom chorób. H. wy­stępuje w zespole depresyjnym, w -> nerwicach, czasem w -> zespole psychoorganicznym, w -> schizofrenii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  homeostaza; właściwość ustroju ży­wego pozwalająca na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnę­trznego mimo działających w przeciw­nym kierunku czynników środowiska zewnętrznego. Stan h. cechuje względ­na stałość parametrów chemicznych, fizycznych, fizjologicznych. Zapewnia on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry