Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inwalidztwo nabyte

  inwalidztwo nabyte; inwalidztwo powstałe na skutek przebytych chorób lub doznanych urazów. Zob. też przy­czyny inwalidztwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida wojskowy

  inwalida wojskowy; były żołnierz nie­zawodowy zaliczony- do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pow­stałego: 1) w czasie odbywania czyn­nej służby wojskowej w okresie po­koju lub 2) w następstwie chorób czy urazów doznanych w okresie peł­nienia tej służby. W szczególności odnosi się do: a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida pracy

  inwalida pracy; pracownik (były lub nadal aktywny zawodowo) zaliczony do jednej z grup inwalidów wsku­tek -> inwalidztwa zawodowego, pow­stałego w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Inwalidztwo to mo­że powstać na skutek wypadku w pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy, choroby zawodowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida prawny

  inwalida prawny; osoba uznana za inwalidę w oparciu o kryteria ustalo­ne w określonym akcie prawnym. Tego rodzaju charakter mają np. orze­czenia -> Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, zalicza­jące osoby do jednej z -> grup inwa­lidów w celu ustalenia renty.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida wojenny

  inwalida wojenny; żołnierz zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny. Za inwalidztwo powstałe w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny uważa się inwalidztwo będące następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida

  inwalida; 1) w znaczeniu biolo­gicznym — osoba, u której występuje zniesienie lub znaczne ograniczenie niektórych funkcji i sprawności orga­nizmu. Zmiany te mają z reguły cha­rakter trwały i nieodwracalny oraz są znacznego stopnia. O inwalidztwie orzekają — komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje pedagogiki specjalnej

  instytucje pedagogiki specjalnej; zor­ganizowane są dla celów rewalidacyj­nych i obejmują przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także dorosłych inwalidów. Podlegają MOiW (przedszkoła, szkoły i poradnie), MZiOS (szkoły i kursy rehabilitacji zawodo­wej), MS (zakłady poprawcze), ZSI (kursy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida biologiczny

  inwalida biologiczny; osoba uznana za inwalidę wyłącznie w oparciu o kry­teria biologiczne (medyczne), bez uw­zględnienia konsekwencji inwalidztwa, np. w sferze pracy zawodowej, życiu społecznym itd. Zob. też inwalida.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucjonalizm

  instytucjonalizm; choroba szpitalna; zespół niekorzystnych zmian psychicz­nych wywołanych pobytem w „insty­tucji totalnej", tj. oderwanej od real­nego życia społecznego, zorganizowa­nej w sposób surowo hierarchiczny, ograniczającej swobodę działania, uniemożliwiającej własną aktywność i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida ciężko poszkodowany

  inwalida ciężko poszkodowany; ok­reślenie stosowane w -> rehabilitacji zawodowej w odniesieniu do osób za­liczonych do I i II grupy inwalidów, a więc niezdolnych do zatrudnienia w zwykłych warunkach pracy lub osób zdolnych do pracy wyłącznie w specjalnych warunkach pracy bez względu na posiadaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry