Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kikut osteoplastyczny Marquardta

  kikut osteoplastyczny Marquardta; długi lub średni kikut ramienia, za­gięty hakowato po wykonaniu osteotomii kątowej jego obwodowej części. Ma zastosowanie po obustronnej am­putacji w obrębie ramienia, w celu stworzenia warunków zawieszenia na nim leja protezy i maksymalnego wykorzystania zakresu ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel wodna

  kąpiel wodna; zabieg leczniczy wy­konywany w specjalnych wannach lub przystosowanych basenach. Zależnie od wskazań w k. w. wykorzystuje się jej właściwości fizyczne, tzn. tempera­turę (k. w. zimna i ciepła), lepkość i ciśnienie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut przedramienia Krukenberga

  kikut przedramienia Krukenberga; uformowany chirurgicznie substytut amputowanej ręki. Plastyczny zabieg kinetyzacji kikuta przedramienia pole­ga na rozdzieleniu obu jego kości i utworzeniu rodzaju kleszczy, roz­wieranych i zwieranych za pomocą odpowiednio wykorzystanych mięśni zginaczy i prostowników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kernicterus

  kernicterus; żółtaczka jąder pod­stawy mózgu; występuje w wyniku rozpadu ciałek czerwonych krwi (he-molizy) oraz podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi. Rozpad ten po­woduje odkładanie się bilirubiny (hiperbilirubinemia) w różnych narzą­dach (także w skórze). Skutkiem bywa zespół porażeń i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo zawodowe

  inwalidztwo zawodowe; inwalidztwo powstałe w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, a zwłaszcza na sku­tek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy lub choroby zawodowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalepsja

  katalepsja; zniesiona zdolność wy­konywania ruchów dowolnych, ze wzmożonym napięciem mięśniowym i objawem gibkości woskowej (tj. długotrwałe utrzymywanie nawet bar­dzo nienaturalnej pozycji). K. może występować w schizofrenii katatonicznej (-> schizofrenia), czasem w hi­sterii, stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki informacji

  jednostki informacji; najmniejsze jednostki pomiaru, określane jako tzw. bity, od słów angielskich binary digit (podwójny system numeracji), stoso­wane dla mierzenia zawartości in­formacji w różnych przekazach. Liczbą bitów określa się zawartość informa­cyjną różnych tekstów słownych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Itard Jean Marie Gaspard

  Itard Jean Marie Gaspard (1774 — 1838); lekarz w Instytucie Głuchych w Paryżu, wsławił się swymi kon­cepcjami dotyczącymi możliwości nau­czania dzieci upośledzonych umysło­wo, które uznawano za^niezdolne do uczenia się. Opisał swe doświadczenia zdobyte podczas wychowywania chłopca znalezionego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język przyrośnięty

  język przyrośnięty; ankyloglossia; skrócenie wędzidełka językowego znaj­dującego się pod językiem, co czasami uniemożliwia wymawianie niektórych głosek. Nie zaleca się operacyjnego podcinania wędzidełka językowego, jak to dawniej czyniono, lecz uzyska­nie lepszej ruchliwości języka przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość chwytu

  jakość chwytu; zdolność dostosowy­wania się reki do przedmiotu, w za­leżności od celu chwytu. Istnieje wiele typów chwytu. Następujące rodzaje chwytów pozwalają na wykonanie pra­wie wszystkich czynności związanych z pracą: chwyt palcowo-dłoniowy wielopunktowy, cylindryczny; chwyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /3 143

  praca w formacie txt

Do góry