Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kierowanie dzieci do szkół specjal­nych

  kierowanie dzieci do szkół specjal­nych; stanowi złożony i trudny prob­lem psychologiczny i pedagogiczny ze względu na możliwość popełniania po­myłek, które decydują o losie dziecka. Podejmując decyzję o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej bierze się pod uwagę szereg czynników, spośród...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katamneza

  katamneza; badania powtarzane po upływie dłuższego czasu, prowadzone w celu prześledzenia zmian, jakie zai­stniały u badanych osób w czasie, który minął od ostatniego badania. Jest to ponowna ocena mająca zna­czenie dla określenia efektów dotychczasowych oddziaływań i wpływu in­nych czynników na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka chodu

  kinetyka chodu; część badania pra­widłowego chodu człowieka określają­ca rodzaj i wielkość sił działających w czasie czynności lokomocyjnych. Podczas chodu działają na ciało siły wywierane przez ciążenie (tzw. siły gra­witacji) oraz wytwarzane przez napię­cie mięśni pracujących w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek siły mięśnia

  kierunek siły mięśnia; styczna do ścięgna lub włókien mięśniowych prze­chodząca przez punkt przyczepu mięś­nia, inaczej jest to prosta, na której „leży" wektor siły mięśniowej, przy czym grot strzałki wskazuje zwrot wektora na danym kierunku.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt działania mięśnia

  kąt działania mięśnia; kąt utworzony przez linię łączącą punkt przyczepu mięśnia z osią obrotu w stawie oraz li­nią styczną do ścięgna mięśniowego lub włókien mięśni płaskich, przechodzącą przez punkt przyczepu ścięgna lub mięśnia. Zob. też hipomochlion.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia

  kinezyterapia; wiedza o wykorzysta­niu ruchu jako środka leczniczego. K. najczęściej znajduje zastosowanie w leczniczej rehabilitacji schorzeń na­rządu ruchu, choć w terapii innych narządów jej przydatność stale się zwiększa. Systematyka k. dzieli ją na trzy główne działy: miejscową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut kończyny

  kikut kończyny; obwodowy element anatomiczno-czynnościowy części kończyny pozostałej po amputacji lub w wyniku braku wrodzonego. W przy­padku amputacji części goleni za kikut uważa się pozostałą część goleni pod warunkiem, że zachowany jest ruch w stawie kolanowym. Gdy brak.jest tego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt stawowy

  kąt stawowy; w odniesieniu do danej osi obrotu jest to wartość kąta za­wartego pomiędzy rzutami osi długich członów rzutowych na płaszczyznę prostopadłą do osi obrotu (zamiast osi długich można przyjąć układy współrzędnych związane z poszczegól­nymi członami pary...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut kończyny dolnej oporowy

  kikut kończyny dolnej oporowy; -> kikut kończyny zdolny do osiowego podparcia masy ciała w protezie lub bez protezy, np. kikut stepu po ampu­tacji, w obrębie jej dalszej nasady wg Syme'a.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel elektryczno-wodna

  kąpiel elektryczno-wodna; fizykalny zabieg leczniczy, w którym prąd stały, za pośrednictwem wody o temperatu­rze 34 — 36 °C działa na duże po­wierzchnie ciała. Zabiegi te wykony­wane są w specjalnych wannach z ma­teriału izolującego. W ścianach wanien umieszczone są na stałe elektrody. K. e.-w. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt

Do góry