Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kurator społeczny

  kurator społeczny; podobnie jak kurator sądowy jest powołany do resocjalizowania młodzieży niedosto­sowanej społecznie w środowisku otwartym. Sąd rodzinny może orzec nadzór kuratora jako środek wycho­wawczo-poprawczy w stosunku do nie­letnich. Zadaniem k. s. jest udzielanie pomocy podopiecznemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa

  laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa, przyrząd o wielo­stronnym zastosowaniu. L. drewnia­na zakończona rączką służy do pod­pierania się, nauki chodu osób zaopa­trzonych w protezy lub aparaty koń­czyn dolnych i z innymi dysfunkcja­mi narządu ruchu, jak też niewidomym w wykrywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasica oddechowa

  kwasica oddechowa; wzrost stężenia kwasu węglowego (H2C03) w płynie międzykomórkowym i obniżenie pH krwi w następstwie upośledzonego wydalania dwutlenku węgla przez płuca. Na pH krwi mają wpływ ciśnie­nie cząstkowe (parcjalne) dwutlenku węgla (pCO2) i stężenie dwuwęglanów (HC03) we krwi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska biała

  laska biała; laska używana przez niewidomych podczas samodzielnego poruszania się. Stanowi ona przedłuże­nie ręki, dzięki czemu zwiększają się możliwości poznawcze dotyku, jako najważniejszego zmysłu niewidomego biorącego udział w poznaniu rzeczy­wistości. Za jej pomocą wykrywa on przedmioty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laminektomia

  laminektomia; operacyjne otwarcie kanału kręgowego (od strony tylnej) przez wycięcie jednego lub kilku łuków kręgów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie kompleksowe padaczki

  leczenie kompleksowe padaczki; sy­stem całościowego postępowania me­dycznego, obejmujący diagnostykę, te­rapię i rehabilitację chorych z pa­daczką. L. k. padaczki powinno obej­mować ciągłą diagnostykę medyczną (ogólną i specjalistyczną), a także psychologiczną i społeczną, właściwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa kwarcowa

  lampa kwarcowa; urządzenie prze­znaczone głównie do naświetlań pro­mieniami nadfioletowymi. W niektó­rych typach lamp można uzyskać do­datkowo promieniowanie podczer­wone. Źródłem promieniowania są palniki. W zależności od mocy palnika rozróżnia się l. k. o działaniu miej­scowym (przenośne) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie zawodowe inwalidów

  kształcenie zawodowe inwalidów; sy­stem kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie inwalidów do pracy. W Polsce przyjęto następu­jące zasady k. z. inwalidów: 1) wszyscy inwalidzi, którym stan zdrowia i inne warunki na to pozwalają, mogą korzy­stać z form kształcenia zawodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie manualne

  leczenie manualne; manipulacje lecz­nicze, zabiegi wykonywane rękami le­czącego, najczęściej u chorych z ze­społami bólowymi kręgosłupa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa Minima

  lampa Minima; urządzenie do na­świetlań małych powierzchni ciała pro­mieniami podczerwonymi i widzial­nymi. Naświetlanie promieniowaniem podczerwonym stosuje się w przewlek­łych i podostrych stanach zapalnych tkanek.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry