Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej

  lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej; sztywny -> lej pełnokontakto­wy protezy kończyny dolnej lub sztyw­ny ściśle dopasowany lej kikutowy z pozostawieniem niewielkiej wolnej przestrzeni nad końcem kikuta. Za­opatrzony jest w jednokierunkowy wentyl. Łączy protezę z kikutem na zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczydło „Abakus"

  liczydło „Abakus"; pozwala na szyb­kie wykonywanie czterech podstawo­wych działań matematycznych w ukła­dzie piątkowym. Zasada posługiwania się jest taka sama jak zwykłym liczy­dłem. Ramka, do której przymoco­wane są sztywne druty z nawleczo­nymi kulkami, umieszczona jest w pudełku wyłożonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej protezy kończyny dolnej Doerflingera

  lej protezy kończyny dolnej Doerflingera; dodatkowy -> lej kikutowy protezy kończyny dopasowany do krótkiego kikuta goleni i odciążający koniec kikuta. Stosowany w protezach goleni z -> tulejką udową i -> półką siedzeniową. Porusza się wraz z ki­kutem w osi zewnętrznego leja gole­ni protezowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linka sterująca protezy kończyny górnej

  linka sterująca protezy kończyny górnej; cięgno łączące -> zawieszenie protezy kończyny górnej z mechanizmem ruchowym protezy w celu stero­wania jego funkcjami. Na przykład: w mechanicznej protezie kończyny górnej ruch przeprostu karku może być przejęty przez odpowiednio skon­struowane zawieszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki antydepresyjne a rehabilitacja

  leki antydepresyjne a rehabilitacja; w działaniach rehabilitacyjnych u cho­rych leczonych trójpierścieniowymi le­kami antydepresyjnymi należy uwzglę­dnić możliwość wystąpienia objawów ubocznych, zwłaszcza takich, jak ob­jawy z układu krążenia (spadki ciśnie­nia krwi, tachykardia, zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie ułożeniowe w pneumonologii

  leczenie ułożeniowe w pneumonologii; wykorzystanie zmian ruchomości ścian klatki piersiowej i przepony oraz dzia­łania siły ciążenia w różnych po­zycjach ciała dla celów terapeutycz­nych i kinezyterapii. W ułożeniu ciała na boku zniesiony jest oddechowy ruch żebrowy i pogłębiony ruch kopuł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie zawodowe specjalne

  kształcenie zawodowe specjalne; zmierza do rewalidacji społecznej in­walidów, której ważnym elementem jest opanowanie zawodu i podjęcie pracy w zwykłym zakładzie bądź w zakładzie pracy chronionej. K. z. spec­jalne obejmuje uczniów i absolwentów szkół specjalnych, a także młodzież kończącą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lampa Sollux

  lampa Sollux; urządzenie do naświe­tlań dużych powierzchni ciała promie­niami podczerwonymi i widzialnymi. Wymienne kolorowe filtry pozwalają na stosowanie, zależnie od wskazań, różnych długości fal świetlnych, np. naświetlanie l. S. z czerwonym filtrem przyspiesza wchłanianie płynów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumulowanie się deficytów

  kumulowanie się deficytów; braki w zakresie poszczególnych funkcji poz­nawczych mogą dawać w efekcie po­ważne ograniczenia zdolności uczenia się i przystosowania dziecka do zadań, jakie podejmuje w szkole. Kumulu­jące się deficyty rozwojowe stają się często powodem poważniejszych za­burzeń, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laryngoskopia

  laryngoskopia; metoda diagnostycz­na, polegająca na oglądaniu kratni celem oceny stanu warunków anato­micznych i fizjologicznych, od których zależy prawidłowe wydobywanie głosu oraz artykułowanych dźwięków. Szcze­gólnie istotne w badaniu laryngoskopowym jest działanie rezonacyjne krta­ni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry