Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanoreceptory

  mechanoreceptory; są przetwornika­mi mechaniczno-elektrycznymi. Prze­kształcają one bodźce mechaniczne na impulsy nerwowe. Bodźcami dla tych receptorów są odkształcenia, wy­wołane działaniem sił mechanicznych, Receptory te są zlokalizowane w skórze, mięśniach, ścięgnach, toreb­kach stawowych i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hettingera i Mullera

  metoda Hettingera i Mullera; metoda krótkich ćwiczeń izometrycznych; opiera się na pracy izometrycznej mobilizowanej grupy mięśniowej. Sto­sowana jest w kinezyterapii indywidu­alnej w celu wzmocnienia siły mięśnio­wej. Metodyka tego treningu zaleca stosowanie obciążeń 90% w stosunku do maksymalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna społeczna

  medycyna społeczna; bada człowieka nie jako wyizolowaną jednostkę, lecz jako osobę w więzi ze środowiskiem. Ustala konsekwencje takiej interakcji dla jednostki. M. s. traktuje środo­wisko jako otoczenie naturalne. Współcześnie interesuje się również środowiskiem jako rzeczywistością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż synkardialny

  masaż synkardialny; technika ma­sażu specjalnego o działaniu wyłącz­nie leczniczym, w której specjalna aparatura zsynchronizowana z pracą mięśnia sercowego zwiększa siłę skur­czu krwionośnych naczyń obwodo­wych w przypadku ich niewydolności. Aparat (synkardan) zbudowany jest z elektrokardiografu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hipokratesa

  metoda Hipokratesa; metoda nasta­wienia zwichnięcia stawu barkowego. Przy ułożeniu pacjenta na plecach nastawiający pociąga za wyprostowaną kończynę, z jednoczesnym przeciw-wyciągiem przez umieszczenie pięty pod pachą chorego. Kończynę delikatnie obraca się na zewnątrz i przy­wodzi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Bobathów

  metoda Bobathów; najczęściej stoso­wana u dzieci z porażeniem mózgo­wym; opracowana w oparciu o neuro­fizjologiczny wzorzec rozwoju rucho­wego człowieka. Układ ćwiczeń rucho­wych, początkowo kierowanych rę­kami terapeuty, a następnie samodziel­nych — ma na celu odtworzenie i wy­równanie luk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż wibracyjny

  masaż wibracyjny; technika masażu klasycznego. Wibrację albo ruch wstrząsania tkanek osiąga się rytmicz­nymi uderzeniami opuszków palców w masowaną powierzchnię ciała. Obec­nie zastępuje się działanie manualne przyrządami, w których efekt wibracji uzyskuje się za pomocą impulsów prądu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda indywidualnego przypadku

  metoda indywidualnego przypadku; case work; procedura, dzięki której uzyskuje się możliwie wyczerpujące dane o człowieku i środowisku, które w postępowaniu rehabilitacyjnym zo­stają użyte w celu zorganizowania od­powiedniej pomocy oraz ułatwienia przystosowania się jednostki do społe­czeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Brunnstroma

  metoda Brunnstroma; opracowana dla chorych z porażeniem połowi­czym w oparciu o mechanizm synergii, początkowo odruchowej, później do­wolnie wywoływanej, a następnie z ćwiczeniem kontroli i izolowaniem z ruchów synergistycznych — ruchów dowolnych. W ćwiczeniach zaleca się wzmacnianie ich odruchami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie; 1) próba tzw. masko­wania stosowana jest w audiometrii w celu zagłuszania jednego z uszu za pomocą tzw. „białego szumu", czyli bodźców zawierających szerokie pasmo częstotliwości i nie uszkadzają­cych narządu słuchu nawet przy dużych natężeniach. Próbę m. stosuje się w celach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt

Do góry