Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metoda Kenny

  metoda Kenny; stosowana w leczeniu dzieci chorych na chorobę Heinego i Mediny. Jej lecznicze oddziaływa­nie opiera się na stosowaniu pozycji ułożeniowych rozluźniających napięcie chorych mięśni, fizykoterapii i wy­konywaniu ćwiczeń biernych z akcen­towaniem torowania czucia głębokie­go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Klappa

  metoda Klappa; jedna z pierwszych opracowanych kompleksowo m. kine-zyterapeutycznych w celu leczenia bo­cznych skrzywień kręgosłupa. Ćwicze­nia prowadzone w pozycjach niskich z dwupunktowym podparciem kręgo­słupa w przysiadzie podpartym, klęku podpartym i w pozycji leżącej. Ważną cechą tej m. jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kochera

  metoda Kochera; nastawienie zwich­nięcia przedniego stawu barkowego. W znieczuleniu ogólnym pociąga się wzdłuż kończynę na zewnątrz następ­nie energicznie przesuwa się łokieć przed klatkę piersiową i obraca ramię do wewnątrz, co powoduje wprowa­dzenie głowy kości do stawu (zwykle wyczuwalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Levitta

  metoda Levitta; stanowi modyfika­cję -> metody Bobathów, uzupełnioną szerszym zastosowaniem pomocy orto­pedycznych i dodatkowym wprowadzeniem elementów muzyki i zabawy jako stymulatorów motywacji dziecka do czynnego udziału w ćwiczeniach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Jacobsona

  metoda Jacobsona; służy leczeniu chorych z nadmiernie wzmożonym napięciem mięśniowym. Jej mody­fikacja, znana jest pod nazwą m. progresywnej relaksacji, polega na świadomej samokontroli stanu napię­cia mięśniowego. Wprowadza jako ważny element usprawniania tzw. ćwi­czenia relaksacyjne, oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda de Lorme'a i Watkinsa

  metoda de Lorme'a i Watkinsa; metoda treningu z progresywnie wzra­stającymi oporami; stosowana w kine­zyterapii indywidualnej w celu wzmoc­nienia siły mięśniowej, w ćwiczeniach czynnych oporowych. Liczba serii — 3; obciążenie w pierwszej 50%, w dru­giej 75%, a w trzeciej 100% w sto­sunku do możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy obronne

  mechanizmy obronne; termin za­czerpnięty z psychologii osobowości, oznaczający procesy kontrolujące re­akcje jednostki, mające często charak­ter neurotyczny. Nie zawsze są one świadomą odpowiedzią na daną sytu­ację czy przeżycie. Bywają reakcją na doznaną frustrację i mogą mieć charak­ter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Doman-Delacato

  metoda Doman-Delacato; metoda zespołowego usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym. Autorzy uważają, że zaburzony rozwój ruchowy może być stymulowany przez umoż­liwienie dziecku „doświadczania" pra­widłowych (idealnych) wzorców czyn­ności ruchowych i niektórych automa-tyzmów, poczynając od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanogram mięśnia

  mechanogram mięśnia; mechanomiogram; wykres przebiegu siły mięś­niowej w czasie, zapisany rejestra­torem, np. oscylografem pętlicowym, jako -> zapis analogowy. Zapis taki pozwala na ocenę parametrów czasowo-siłowych mięśnia: wartości siły mięśniowej w dowolnym czasie, szyb­kości narastania siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Dżanelidze

  metoda Dżanelidze; m. powolnej repozycji zwichniętego stawu barko­wego. Polega ona na obciążeniu zwi­chniętej kończyny (sztangielka, hantle) po jej odwiedzeniu, np. przez pochy­lenie tułowia w stronę zwichniętego barku czy opuszczenie kończyny poza krawędź stołu, na którym pacjent leży w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry