Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Moc

  moc; wydatkowana przez organizm człowieka pozostaje w ścisłym związku nie tylko z czasem pracy i ilością wytworzonego w tym czasie produktu, ale także z ilością wydatkowanej energii na jednostkę czasu. Jest to m., z jaką człowiek może działać przeciętnie przez 8 godzin pracy. Wy­dajność pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej

  modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej; rozróżnia się dwa modele, oznaczane symbolami Ag i Bs, przeznaczone dla chorych po zawale, a zakwalifikowanych wg -> kodu prognostycznego rehabilitacji uzdrowiskowej odpowiednio do klas I i II. Modele te zostały opracowa­ne w zespole kierowanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

  model A rehabilitacji szpitalnej ru­chowej; przeznaczony jest dla chorego po zawale pełnościennym, bez po­wikłań. Przewidywany pobyt chorego w szpitalu wynosi do 21 dni. Rehabi­litacja ruchowa składa się ż dozo­wanych ćwiczeń ruchowych i stopnio­wo zwiększanego zakresu czynności życiowych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model B rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

  model B rehabilitacji szpitalnej ru­chowej; przeznaczony jest dla chorych po zawale pełnościennym, z powikła­niami, i przewiduje pobyt chorego w szpitalu przez okres od 35 do 42 dni. Składa się ze stopniowo zwiększa­nego zakresu lokomocji i samoobsługi oraz dozowanych ćwiczeń ruchowych. Okres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po ostrym napadzie nie­wydolności wieńcowej bez zawału

  model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po ostrym napadzie nie­wydolności wieńcowej bez zawału; do ćwiczeń przystępuje się po wykluczeniu zawału i ustąpieniu ostrych objawów niewydolności wieńcowej (-> rehabili­tacja ruchowa chorych po zawale serca). Stosuje się ćwiczenia i zakres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie oddechowe

  mięśnie oddechowe; mięśnie powodu­jące ruchy oddechowe ścian klatki piersiowej oraz zmianę objętości jamy klatki piersiowej i płuc. M.o. właści­we: 1) mięsień przepony oddzielający jamę klatki od jamy brzusznej, mięsień wdechowy. Skurcz mięśnia przepony powoduje jej obniżenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo; grupuje wszelkie organizacje zajmujące się rozmaitymi formami pomocy i opieki nad upośledzonymi umysłowo. W skład Ligi wchodzi około 60 krajów, których delegaci na kolejnych kon­gresach wymieniają swe doświadczenia organizacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitrinowicz-Modrzejewska Alek­sandra

  Mitrinowicz-Modrzejewska Alek­sandra (1898-1975); twórczyni pol­skiej szkoły foniatrycznej, wieloletni klinicysta, badacz z zakresu rehabili­tacji zaburzeń mowy i słuchu, pracow­nik warszawskiej Akademii Medycz­nej. Pod jej kierunkiem prowadzone były prace dotyczące zasad i metod postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie synergistyczne

  mięśnie synergistyczne; mięśnie szkieletowe w narządzie ruchu, współ­działające w wykonaniu ruchu dowol­nego, wzmacniające działanie mięśni wykonujących ruch dowolny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego

  Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Naukowych Upośledzenia Umy­słowego; skupia szereg stowarzyszeń krajowych i zajmuje się koordyno­waniem, inicjowaniem oraz propago­waniem prac badawczych z zakresu problematyki upośledzenia umysło­wego. Co cztery lata organizuje mię­dzynarodowe kongresy, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry