Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Materiał bezsensowny

  materiał bezsensowny - materiał stosowany w badaniach pamięci nie mający znaczenia, niezrozumiały, jak układy głosek nie będące sensownymi słowami, rysunki geometryczne nie przedstawiające znanych figur, plamy atramentowe itp. Pierwsze badania z zastosowaniem m.b, przeprowadził pod koniec XIX w. H...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model sieciowy

  model sieciowy —pamięci semantycznej, znany pod nazwą ELEANOR (od pierwszych liter nazwisk jego twórców) lub MEMOD; zakłada istnienie w pamięci systemu powiązanych ze sobą węzłów, wśród których można wyróżnić: węzły pojęciowe (ang. concept nodes) i węzły zdarzeń (ang. event nodes), a w każdej z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał interpolowany

  materiał interpolowany - materiał pamięciowy (np. lista słów, ciąg obrazków), włączony do materiału właściwego w badaniach nad — interferencją. M.i. wpływa na kierunek zniekształcenia materiału właściwego i czas uczenia się; czynnikiem bardziej utrudniającym jest m.i. tej samej modalności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logogen

  logogen - termin wprowadzony przez J. Mortona na określenie węzła w strukturze pamięci słownej reprezentującego pojedyncze słowo, tj. jego cechy semantyczne, akustyczne, wizualne i inne. Według A. Paivio podstawowa jednostka w werbalnym systemie symbolicznym odpowiadająca jednostce języka, up. sylabie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał pamięciowy

  materiał pamięciowy - przedmiot procesów pamięciowych: słowa, obrazy, teksty, zdarzenia i sceny z życia codziennego, nazwiska, twarze itp. W koncepcjach behawiorystycznych m.p. jest ujmowany w kategoriach bodźców, w koncepcjach poznawczych - opisywany przede wszystkim jako zbiór informacji. M.p. najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka pamięciowa

  Luka pamięciowa - stan niepamięci powstały wskutek zaburzeń  zapamiętywania, przechowywania lub przypominania obejmujący to, co wydarzyło się w ściśle określonym czasie. To, co wydarzyło się wcześniej, a także po danym wydarzeniu, podmiot przypomina sobie dobrze. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał seryjny

  materiał seryjny - materiał (np. lista słów, sylab, cyfr), który w badaniach pamięci jest eksponowany w określonej kolejności, a zadanie badanego polega na odtworzeniu jego elementów w kolejności podanej w instrukcji; w badaniach stwierdzono, że zapamiętanie poszczególnych elementów zależy od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej - według S. M. Kosslyna istnieją w — systemie poznawczym dwie formy reprezentacji treści obrazowych: powierzchniowa i głęboka. Reprezentacja powierzchniowa odpowiada subiektywnie doświadczanym aktualnie — wyobrażeniom; główną jej właściwością jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcjonizm

  konstrukcjonizm — pogląd na temat relacji percepcji i pamięci, według którego ->- reprezentacja poznawcza świata zewnętrznego zakodowana w pamięci nie jest jego wiernym odwzorowaniem, la sama rzeczywistość jest bowiem różnie percypowana przez ludzi o różnych nastawieniach, przekonaniach, celach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodu dystynktywność

  kodu dystynktywność - termin odnoszący się do kodu reprezentacji pamięciowej, oznaczający możliwość odróżnienia danej reprezentacji od innych ze względu na jakieś cechy. W przypadku słów kody znaczeniowe są zwykle bardziej dystynktywne niż kody sensoryczne, w przypadku obrazów najczęściej jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry