Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niepełnosprawność okresowa

  niepełnosprawność okresowa; stan obniżonej sprawności organizmu spo­wodowany chorobą lub urazem trwa­jący przez pewien okres, który w wy­niku odpowiednich zabiegów leczni­czych i rehabilitacyjnych może wrócić do normy. Brak takich zabiegów pro­wadzi z reguły do trwałej niepełno­sprawności i jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego ostra

  niewydolność krążenia mózgowego ostra; manifestuje się zaburzeniami świadomości z nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych. Zob. też udar mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedodma tkanki płucnej

  niedodma tkanki płucnej; zmniejsze­nie upowietrznienia obszaru płuca spo­wodowane lokalnym zmniejszeniem drożności lub niedrożnością oskrzela. Rozległość zmian zależy od wielkości niedrożnego oskrzela (główne, płato­we, segmentowe itp.). Najczęstsze przy­czyny to ucisk z zewnątrz na oskrzele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład obwodowy

  niedowład obwodowy; wiotki; powstaje wskutek uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia lub nerwu obwo­dowego. Może dotyczyć wybiórczo pojedynczych mięśni lub malej grupy unerwianej przez jeden nerw ruchowy. Charakteryzuje się wiotkim napięciem, obniżeniem lub brakiem odruchów ścięgnowych, zanikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedosłuch

  niedosłuch; hypacusis: nieznaczne ubytki słuchu utrudniające proces po­rozumiewania się i wymagające zwięk­szonego napięcia uwagi podczas roz­mowy ze strony osoby niedosłyszącej. N. u małych dzieci może wpływać hamująco na rozwój mowy i wymaga specjalnego oddziaływania wychowaw­czego przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład ośrodkowy

  niedowład ośrodkowy; kurczowy; piramidowy; spastyczny; powstaje wskutek uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej na jej przebiegu w okolicy kory, głębokich struktur mózgu, pnia mózgu lub rdzenia. Obejmuje duże grupy mięśni unerwiane przez różne nerwy ruchowe - w jednej lub kilku kończynach. Charakteryzuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedostosowanie społeczne

  niedostosowanie społeczne; zachowa­nia świadczące o trudnościach w rozu­mieniu, akceptacji i przystosowaniu się dó norm obyczajowych, społeczno-moralnych, a często także praw­nych obowiązujących w społeczeń­stwie. N. s. jest terminem używanym głównie w odniesieniu do nieletnich popadających w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład połowiczy

  niedowład połowiczy; hemipareza: najczęstsze następstwo uszkodzenia to­rebki wewnętrznej, dotyczący połowy ciała przeciwległej do uszkodzenia. Zob. też bezwład połowiczy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedostosowanie społeczne, etiologia

  niedostosowanie społeczne, etiologia; istnieją na temat przyczyn leżących u podstaw n. s. różne teorie, jak: biologiczne — kładące nacisk na wpływ czynników wrodzonych i dzie­dzicznych; psychologiczne — ekspo­nujące czynniki osobowościowe, takie jak psychopatia, charakteropatia, psychozy, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychiatria dziecięca

  neuropsychiatria dziecięca; specjal­ność medyczna zajmująca się diag­nozą, terapią i profilaktyką w od­niesieniu do dzieci i młodzieży wy­kazujących odchylenia od normalnego rozwoju nerwowego i psychicznego. Lekarze — specjaliści z tej dziedziny, są zatrudniani w placówkach. lecz­nictwa otwartego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry