Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Norma higieniczna

  norma higieniczna; wskaźnik iloś­ciowy cechujący warunki materialnego środowiska pracy, odpowiadający wy­maganiom biologicznego ustroju ludzkiego i mający na celu wytworze­nie najdogodniejszycn warunków życia i pracy ludności. Konkretnie, normy opierają się na poznaniu współzależ­ności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełnosprawność trwała

  niepełnosprawność trwała; stan obni­żonej sprawności organizmu spowodo­wany trwałym uszkodzeniem struktury (budowy) narządu lub jego funkcji, którego nie można zlikwidować lub skorygować w wyniku odpowiednich zabiegów leczniczych i rehabilitacyj­nych. W tym sensie n. t. odnosi się również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego przewlekła

  niewydolność krążenia mózgowego przewlekła; powoduje powoli postępu­jący zespół otępienny z nieostro wy­stępującymi, dyskretnymi objawami ogniskowymi (tzw. status lacunaris).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrzymanie moczu i stolca

  nietrzymanie moczu i stolca; brak kontroli nad zwieraczami pęcherza i odbytnicy, spowodowany uszkodze­niem ośrodka rdzeniowego (odcinka S1 — S4), regulującego ich funkcje odruchowo lub mózgowych ośrodków, których kontroli podlega: jądro podkorowe, układ rąbkowy (limbiczny), płac i k przyśrodkowy kory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewidomi

  niewidomi; osoby dotknięte B śle­potą, czyli głębokim defektem wzro­ku, charakteryzującym się całkowi­tym lub prawie całkowitym brakiem funkcji wzroku. Dotyczy obu oczu. N. dzielą się: 1) ze względu na okres powstania inwalidztwa — na niewido­mych od urodzenia i ociemniałych; 2) ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewidomi ze sprzężonym inwalidz­twem

  niewidomi ze sprzężonym inwalidz­twem; osoby dotknięte -> ślepotą oraz dodatkowo innymi defektami lub upo­śledzeniami. Należą do nich: nie­widomi, którzy dodatkowo utracili słuch (głucho-niewidomi), niewidomi umysłowo upośledzeni, niewidomi z uszkodzeniem narządu ruchu (amputa­cje, niedowłady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepamięć; amnezja

  niepamięć; amnezja; ubytki pamięci na skutek zaburzeń czynności mózgo­wych. Rozróżnia się: n. całkowitą, n. częściową, n. wsteczną (niepamięć faktów poprzedzających w przy­padkach utraty świadomości), n. na­stępczą (niepamięć faktów od momen­tu utraty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego

  niewydolność krążenia mózgowego; zmniejszenie przepływu mózgowego krwi — wjednej lub kilku tętnicach — do stopnia nie wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania energetycz­nego i tlenowego tkanki mózgowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełnosprawność

  niepełnosprawność; obniżony w sto­sunku do norm stan sprawności orga­nizmu powodujący wyraźne ograniczenia i utrudnienia w wypełnianiu przez człowieka ról społecznych. Może do­tyczyć funkcji fizycznych lub psychicz­nych albo jednych i drugich. N. jest pojęciem ogólnym, obejmującym wszystkie jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego miejscowa

  niewydolność krążenia mózgowego miejscowa; może charakteryzować się: a) przejściowymi objawami ognisko­wymi utrzymującymi się do 24 godzin (tzw. przejściowe ataki niedokrwien­ne); b) objawami ogniskowymi wy­cofującymi się po kilku dniach (tzw. odwracalne udary mózgowe); c) po­woli narastającymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry