Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ocena społecznych komponentów zdolności do pracy

  ocena społecznych komponentów zdolności do pracy; ustalenie, w opar­ciu o wywiad społeczny i analizę od­powiednich dokumentów, społecznych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na dobór właściwego kierunku kształcenia zawodowego lub rodzaju i warunków pracy. Należą do nich: wykształcenie ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczytywanie mowy z ust

  odczytywanie mowy z ust; zdolność wykorzystywana przez osoby głuche w porozumiewaniu się ze słyszącymi. Opanowanie jej sprawia poważne trudności i wymaga długich, mozol­nych wysiłków. W ostatnich latach w niektórych krajach wprowadza się w placówkach kształcenia głuchych jednocześnie z nauką o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena właściwości dynamicznych na­rządów ruchu

  ocena właściwości dynamicznych na­rządów ruchu; jest oparta na topo­graficznej orientacji ruchów kończyn i tułowia. W tym celu ciało ludzkie podzielono za pomocą płaszczyzn i osi na: a) płaszczyznę czołową — rów­noległą do szerszej płaszczyzny ciała; b) płaszczyznę strzałkową —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie przeponowe

  oddychanie przeponowe; ruch odde­chowy przepony. Nauka o. p. pole­ga na zrozumieniu funkcji przepony i współpracujących z nią mięśni brzu­cha. Skurcz przepony powoduje jej obniżenie się i wdech, w tym czasie mięśnie brzucha rozluźniają się (brzuch uwypukla się). Ruch wydecho­wy przepony jest aktem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdolności do pracy inwalidów

  ocena zdolności do pracy inwalidów; postępowanie zespołu specjalistów (le­karzy, psychologów, pracowników so­cjalnych i w miarę potrzeby innych) mające na celu ustalenie aktualnych i potencjalnych możliwości zawodo­wych inwalidów (osób niepełnospraw­nych), czyli wewnętrznych warunków pracy (-»...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena lekarska zdolności do pracy

  ocena lekarska zdolności do pracy; postępowanie lekarskie mające na ce­lu ustalenie stanu morfologicznego (zmian organicznych) i funkcjonalne­go (zmian czynnościowych) organiz­mu pod kątem możliwości wykony­wania pracy zawodowej. Ocena ta jest oparta o wyniki badań ogólnych lub specjalistycznych. Odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie żebrowe

  oddychanie żebrowe; ruch oddecho­wy ścian klatki piersiowej, głównie dolnych żeber. Podczas spokojnego oddychania działają mięśnie między­żebrowe, zwykle tylko zewnętrzne podczas wdechu, a ruch wydechowy jest aktem biernym w wyniku działania sił sprężystych odkształconej podczas wdechu klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zmian statycznych narządów ruchu

  ocena zmian statycznych narządów ruchu; jest przeprowadzana podczas oglądania i za pomocą pomiarów. Przy oglądaniu zwracamy uwagę na: postawę ogólną, symetrię w budowie prawej i lewej połowy ciała, znie­kształcenia w zakresie tułowia i koń­czyn (blizny, deformacje, ubytki itp). Obiektywnymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena postępów rehabilitacji

  ocena postępów rehabilitacji; celem uchwycenia i pomiaru efektów uzyska­nych w trakcie postępowania reha­bilitacyjnego przeprowadzane są roz­maite sposoby oceny, odnoszące się do poszczególnych działów rehabili­tacji (leczniczej, zawodowej, społecz­nej). Są to nieraz formy rejestracji postępów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział dzienny

  oddział dzienny; jedna z m form pośrednich opieki psychiatrycznej, za­pewniająca przez część dnia chorym leczenie i rehabilitację w zakresie po­dobnym do świadczeń udzielanych przez psychiatryczne oddziały pełno-dobowe. O. dz. pozwala na stosowa­nie wszystkich prawie metod leczenia farmakologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry