Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy

  okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy; kinestetyczne pole gnostyczne (wg J. Konorskiego, 1969) odpowiada ośrodkowi ruchowe­mu mowy opisanemu przez P. Broca. Kinestetyczne pole gnostyczne tworzy się w ontogenezie, ok. 9 miesiąca życia, gdy zaczynają się kształtować pierwsze nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy

  odruchy; realizowane za pośrednict­wem układu nerwowego zdolności ży­wego organizmu do odczuwania, prze­wodzenia i reagowania na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Odruchy dzielą się na: bezwarunkowe — wrodzone, swoiste reakcje w odpowiedzi na działanie bodźców swoi­stych (w tym: proste — realizowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy krytyczne rozwoju a rehabi­litacja

  okresy krytyczne rozwoju a rehabi­litacja; w rozwoju dziecka występują okresy wzmożonej podatności na wy­kształcanie się ważnych dla życia funkcji psychofizycznych, zwane kry­tycznymi okresami rozwoju. Orientac­ja w charakterystyce tych okresów ma duże znaczenie dla rehabilitacji, ponie­waż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy patologiczne

  odruchy patologiczne; niektóre od­ruchy bezwarunkowe występujące wy­łącznie u chorych z organicznym usz­kodzeniem układu nerwowego (naj­większe znaczenie w diagnostyce cho­rób układu nerwowego mają: o. Ba­bińskiego i o. Rossolimo). Należą do nich także o. fizjologiczne — prze­trwałe u dzieci, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligofrenia

  oligofrenia; termin oznaczający upo­śledzenie umysłowe i stosowany za­miennie z takimi określeniami, jak: amencja, zahamowanie w rozwoju umysłowym; często utożsamiany nie­słusznie z opóźnieniem umysłowym. W ostatnich latach przyjęto raczej stanowisko, by termin o. zarezerwo­wać dla upośledzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócenie

  odwrócenie; supinacja; ruch prze­ciwny nawróceniu. O. ręki polega na obrocie przedramienia i ręki wokół osi długiej, wówczas kciuk zwrócony jest na zewnątrz, a dłoń ku górze. O. stopy polega na uniesieniu wew­nętrznego brzegu stopy ku górze, a obniżeniu zewnętrznego. Mięśniami od­wracającymi stopę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligofrenopedagogika

  oligofrenopedagogika; teoria i prak­tyka rewalidacji upośledzonych umy­słowo, a więc osób, u których in­telekt funkcjonuje poniżej normy, co powstało w okresie rozwojowym, i powoduje obniżenie zdolności przystosowania się do wymagań i wa­runków życia społecznego. Ze wzglę­du na różną etiologię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oklepywanie

  Oklepywanie; podstawowa technika masażu klasycznego. Działa silnie bodźcowo powodując przekrwienie tkanek, zmiany pobudliwości obwo­dowego układu nerwowego. Stosuje się kilka odmian okłepywania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olśnienie

  olśnienie; występuje wówczas, gdy w polu widzenia pojawia się lub znaj­duje powierzchnia o takiej luminacji, że powoduje to zakłócenie normalnej pracy wzroku i wywołuje „uczucie niewygody wzrokowej". O. może być bezpośrednie lub pośrednie. O. bez­pośrednie ma miejsce, gdy do oczu docierają promienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma

  odma; obecność powietrza w tych okolicach ciała, gdzie w stanie pra­widłowym nie powinno się znajdować. Rozróżniamy: o. diagnostyczną (np. brzuszną, śródstawową, śród-czaszkową) — wprowadzenie powiet­rza w celach diagnostycznych dla uwi­docznienia na zdjęciach rentgenows­kich szczegółów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry