Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opieka rehabilitacyjno-socjalna nad zatrudnionymi inwalidami

  opieka rehabilitacyjno-socjalna nad zatrudnionymi inwalidami; działalność stanowiąca element rehabilitacji za­wodowej, mająca na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych i socjalnych inwalidów pracujących. Obejmuje ona zabiegi usprawniające, zapobiegające pogłębianiu się inwa­lidztwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); w ośrodku rehabilita­cji zawodowej (przemysłowej) lub w zakładzie pracy można podzielić ją na trzy etapy. Etap pierwszy obejmuje: a) badanie lekarskie, na podstawie którego można stwierdzić, czy i w jakim stopniu pracownik kwalifikuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka społeczna

  opieka społeczna; 1. Termin stoso­wany wymiennie (zwłaszcza w języku potocznym) z -> pomocą społeczną. 2. Etap w rozwoju pomocy społecz­nej, stanowi też zalążek współczesnej polityki społecznej. O. s. ewoluowała od form dobrowolnej, dobroczynnej i filantropijnej działalności osób indy­widualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontogeneza mowy

  ontogeneza mowy; osobniczy roz­wój zdolności słownego porozumiewa­nia się uwarunkowany prawidłowymi procesami dojrzewania i uczenia się. O. m. przebiega w oparciu o indywi­dualne doświadczenie zdobywane przez dziecko dzięki wpływom śro­dowiskowym i własnej dynamice roz­wojowej. Opóźnienia w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego

  organizacja stanowiska rehabilitacyj­no-produkcyjnego; dla pracowników niepełnosprawnych i inwalidów powin­na dodatkowo uwzględniać następują­ce problemy: uchwycenie ruchów ro­boczych, które stwarzają rehabilito­wanemu pracownikowi najwięcej trud­ności w pracy; usprawnianie, usuwa­nie lub zastępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opiekunowie społeczni

  opiekunowie społeczni; honorowa kadra -> pomocy społecznej powołana do życia Uchwałą nr 92 Rady Mi­nistrów z dn. 5. III. 1959 r. Na mocy uchwały o. s. zobowiązani zostali do organizowania i sprawowania opieki nad starcami, dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja produkcyjna

  operacja produkcyjna; jest ściśle związana ze stanowiskiem roboczym (stanowiskiem rehabilitacyjno-produkcyjnym), gdyż określa rodzaj i ko­lejność pracy przewidzianej na stano­wisku roboczym. Dzięki temu o. p. jest podstawowym elementem plano­wania produkcji, kontroli przebiegu produkcji itp. Częścią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej

  opory niesprężyste płuc i klatki pier­siowej; źródłem tych oporów jest tar­cie przemieszczających się podczas ru­chów oddechowych tkanek i opór tar­cia powietrza przepływającego przez drogi oddechowe. Opór ten może znacznie wzrastać w przypadku zwę­żenia dróg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka domowa w psychiatrii

  opieka domowa w psychiatrii; opie­ka rodzinna; tradycyjna forma opieki nad przewlekle chorymi psychicznie, w której obca dla chorego rodzina przyjmuje go na dłuższy czas lub na stałe do swego domu, otrzymując w zamian świadczenia pieniężne na zasadzie umowy zawartej ze szpitalem psychiatrycznym. Chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej

  opory sprężyste płuc i klatki pier­siowej; siła mięśni oddechowych po­konuje opory układu klatka piersiowa-płuca. Główne źródła tych opo­rów to: opory sprężyste (elastycz­ne) i opory niesprężyste. Układ klatka piersiowa-płuca zachowuje się jak układ ciał sprężystych, tzn. takich, które pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt

Do góry