Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Orteza tułowia szkieletowa

  orteza tułowia szkieletowa; charak­teryzuje się sztywną konstrukcją szkie­letową przylegającą do tułowia na wybranych punktach kostnych (mo­stek, powierzchnia żeber, miednica) lub nad wybranymi mięśniami (poś­ladkowymi, grzbietu, brzucha). Wy­wiera działanie stabilizujące, podpór­cze i korekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza wyciągowa „Halo"

  orteza wyciągowa „Halo"; sztywna konstrukcja składająca się z obręczy obejmującej miednicę, z gorsetu pla­stikowego obejmującego klatkę pier­siową, oraz obręczy obejmującej czasz­kę, połączonych ze sobą pionowymi wspornikami o regulowanej długości. Pozwala na stosowanie długotrwałego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej stabilizująca

  orteza kończyny dolnej stabilizująca; orteza zastępująca niesprawny układ mięśniowy w celu zabezpieczenia funk­cji podpórczo-ruchowej układu kostno-stawowego kończyny dolnej. Naj­częściej spotykana pod postacią kon­strukcji szynowo-opaskowej lub szynowo-tulejkowej z przegubami na wy­sokości stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza bostońska

  orteza bostońska; modyfikacja -> ortezy Milwaukee, polegająca na mak­symalnym wykorzystaniu wartości ko­rekcyjnych kosza biodrowego i całko­witym zredukowaniu nadbudowy me­talowej. Kontroluje ruchy odcinka lędźwiowo-piersiowego w płaszczyź­nie strzałkowej, czołowej i poprzecz­nej, wspomagając biernie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny górnej

  orteza kończyny górnej; dostosowa­na do określonych zadań w leczeniu schorzeń i urazów kończyny górnej, a także poprawy jej funkcji w pro­cesie usprawniania, przez wspomaga­nie i zastępowanie niesprawnych mięś­ni lub stabilizowanie wybranych sta­wów pozbawionych czynnej kontroli mięśniowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza Capenera

  orteza Capenera; dynamiczna orte­za dźwigniowa z cienkiego drutu sprężynowego, stosowana w celu stop­niowego pokonywania przykurczu zgięciowego w stawach międzypaliczkowych ręki, przy zachowaniu w nich czynnego ruchu zginania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza

  orteza; konstrukcja techniczna sto­sowana w celu kontroli ruchów, wspo­magania oraz całkowitego lub częścio­wego odciążenia wybranych elemen­tów układu podpórczo-ruch owego. Może spełniać wszystkie wymienione funkcje lub niektóre z nich, zależnie od rozwiązania konstrukcyjnego, zwią­zanego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza Milwaukee

  orteza Milwaukee; orteza korekcyj­na stosowana w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci przed ukończeniem wzrostu oraz nadmier­nych krzywizn w płaszczyźnie strzał­kowej, np. nadmierna lordoza lędź­wiowa lub kifoza piersiowa. Elemen­tami jej budowy jest kosz biodrowy wraz z nadbudową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza kończyny dolnej

  orteza kończyny dolnej; najczęściej w formie konstrukcji szynowo-opaskowej dopasowanej do kształtu koń­czyny, tutoru, łuski lub innego urządzenia stosowanego w celach lecz­niczych względnie poprawy upośledzo­nej funkcji podpórczo-ruchowej koń­czyny. Rozróżniamy o. k. dolnej: stabilizujące, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orteza tułowia

  orteza tułowia; wywiera pośrednie działanie stabilizujące, korekcyjne lub odciążające na wybrane odcinki kręgo­słupa. Polega to na: kontroli zakresu ruchów, osiowym podparciu masy cia­ła, biernej korekcji ustawienia okreś­lonych odcinków kręgosłupa, wymu­szaniu czynnej korekcji postawy lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt

Do góry