Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Otępienie padaczkowe

  otępienie padaczkowe; osłabienie sprawności umysłowej i degradacja psychiczna pochodzenia organicznego u chorych z padaczką. Występuje wśród nielicznych chorych; może być następstwem padaczkorodnego uszko­dzenia mózgu, częstych napadów pa­daczkowych dużych, które dają mor­fologiczne zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ocena zdolności do pra­cy i orzecznictwo inwalidzkie

  padaczka — ocena zdolności do pra­cy i orzecznictwo inwalidzkie; inwa­lidztwo chorego na p. jest wynikiem współdziałania czynników klinicznych i społecznych (-> padaczka — roko­wanie medyczne i społeczne). Naj­ważniejsze czynniki to: częstość i rodzaj napadów, stan ogólny i psychicz­ny, wykształcenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie starcze

  otępienie starcze; zaczyna się po 70 roku życia i związane jest ze zmianami zanikowymi, które stopnio­wo i równomiernie ogarniają cały mózg, upośledzając jego funkcje. O. s. jest zespołem o nie znanej bliżej etio-patogenezie. Objawy psychopatologiczne odznaczają się postępującym przebiegiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka o nie znanej etiologii

  padaczka o nie znanej etiologii; pa­daczka skrytopochodna; czynnościo­wa; dawniej samoistna. Padaczka, w której dostępnymi metodami dia­gnostycznymi nie udaje się wykryć czynnika doprowadzającego do wystą­pienia napadów padaczkowych. Przy­padki te stanowią ok. 60—70% ogó­łu chorych z padaczką.

  padaczka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otologia

  otologia; dział laryngologii doty­czący schorzeń uszu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /61

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — postawy społeczne i przesądy

  padaczka — postawy społeczne i przesądy; niewłaściwe postawy spo­łeczne wobec chorych z p. nadal są szeroko rozpowszechnione wśród większości społeczeństwa. Wynika to głównie z niskiego poziomu wiedzy o p., powszechnych fałszywych opinii o przebiegu choroby, przetrwałych przesądów. Nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otyłość

  otyłość; zaburzenie homeostazy tkanki tłuszczowej, wyrażające się jej nadmiernym rozrostem lub przeros­tem, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia masy ciała. Aby rozpoz­nać o. nie wystarczy oglądanie, lecz dla dokładnej oceny konieczne są do­kładniejsze pomiary. Najłatwiejsze jest określenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka pourazowa

  padaczka pourazowa; padaczka spo­wodowana przez urazowe uszkodzenie mózgu. P. p. często występuje po cięż­kich, otwartych urazach głowy połą­czonych z bezpośrednim obrażeniem tkanki mózgowej. P. p. często przeja­wia się napadami padaczkowymi częściowymi, niekiedy wtórnie uogól­nionymi. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka

  padaczka; epilepsia; morbus sacer; morbus comitialis; choroba św. Wa­lentego; polietiologiczny zespół obja­wów uszkodzenia mózgu charaktery­zujący się nawracającymi napadami, powstającymi wskutek nieprawidło­wych, nadmiernych wyładowań w ne­uronach mózgu. Podstawą rozpozna­nia p. jest wystąpienie co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka resztkowa

  padaczka resztkowa; rzadko używa­na nazwa określająca pewne postaci padaczki powstałe jako wynik lub po­zostałość przebytego, zakończonego procesu chorobowego, który dopro­wadził do organicznego uszkodzenia mózgu, z wytworzeniem ogniska pa-daczkorodnego (np. padaczka po prze­bytym zapaleniu opon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry