Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Palatalizacja

  palatalizacja; zmiękczanie głosek zachodzące pod wpływem zbliżania środkowej części języka do podnie­bienia. Niekiedy zjawisko p. ma cha­rakter nieprawidłowej artykulacji i wy­maga zastosowania odpowiednich ćwi­czeń logopedycznych. Niepożądana p. występuje u niektórych dzieci w wie­ku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapodium

  parapodium; rodzaj -> ortezy stabi­lizującej, zaopatrzonej w podstawę o dużej powierzchni. Stosowane u osób z porażeniami kończyn dolnych oraz tułowia. Umożliwia przyjęcie po­zycji stojącej bez dodatkowego pod­parcia na kulach oraz siadanie. Po zaopatrzeniu podstawy w kółka moż­liwe jest poruszanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafazja

  parafazja; zniekształcenie słów wy­stępujące w -> afazji (mówiący popeł­nia błędy w układzie aparatu artykulacyjnego, myląc zwłaszcza głoski bliskodźwieczne).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palatogram

  palatogram; fotograficzna rejestrac­ja śladów języka pozostawionych na podniebieniu w czasie wymawiania poszczególnych głosek. Dla uchwyce­nia tych śladów stosuje się substancje kontrastowe, którymi smaruje się grzbiet i brzegi języka. Dzięki p. można określić dokładnie aktualną charakterystykę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paratymia

  paratymia; brak zgodności między treścią myślenia a afektywnym przeży­waniem i stanami afektywnymi (np. wesołe rozważania na temat śmierci); występuje w schizofrenii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paralaksa

  paralaksa; jedno z następstw pro­stoliniowego rozchodzenia się światła. Podczas odczytywania przyrządu po­miarowego oko pracującego oraz wskazówka i kreska podziałki znajdu­ją się na jednej prostej. Jeśli ta prosta jest prostopadła do tarczy przyrządu, to odczyt jest prawidłowy, gdyż obraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palenie tytoniu

  palenie tytoniu; nikotynizm; nie na­leży do grupy wielkich toksykomanii, a jest raczej nawykiem, którego przer­wanie daje u niektórych osób przyk­re, lecz niewielkie objawy abstynencji. P. t. silnie koreluje z alkoholizmem i narkomaniami, dlatego jest zalicza­ne do zespołu politoksykomanii. U młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paramimia

  paramimia; niezgodność  między ekspresją mimiczną a treścią przeżyć emocjonalnych, np. śmiech jako reak­cja na cierpienie. Występuje w schizo­frenii, może też wystąpić w organicz­nych chorobach o. u. n.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pallidectomia

  pallidectomia; zabieg stereotaktycz­ny polegający na wycięciu jąder pod­stawy mózgu, stosowany w leczeniu parkinsonizmu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paranoja

  paranoja; przewlekła psychoza prze­jawiająca się rozbudowanymi usyste­matyzowanymi -> urojeniami, bez omamów, bez zmian intelektu i bez głębszych zmian osobowości. P. rozpoczyna się zwykle po 30 roku życia, urojenia narastają i rozbudowu­ją się stopniowo i sterują całą aktyw­nością chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry