Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy autonomiczny

  pęcherz moczowy autonomiczny; niekontrolowane, niecałkowite, od­ruchowe opróżnianie pęcherza z du­żym zaleganiem moczu (uszkodzenie krzyżowego ośrodka rdzeniowego, za­chowana czynność węzłów śródścien-nych).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna

  pedagogika społeczna; analizuje działania zmierzające do jak najszyb­szego powrotu osoby niepełnospraw­nej do rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły, zakładu pracy — do społeczeń­stwa. P. s. stara się dostrzegać wpływy środowiska na jednostkę oraz dąży do ulepszenia środowiska, kompensowa­nia jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas kalifornijski

  pas kalifornijski; rodzaj zawiesze­nia protezy uda u osób z krótkim kikutem uda. Ma formę pasa talio-wego, zwykle skórzanego. Wyposażo­ny jest w skośny łącznik skórzany z boczną ścianą leja protezy oraz dwa łączniki elastyczne: skośny przedni i prosty tylny. W mniejszym stopniu niż -> szyna biodrowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy neurogenny

  pęcherz moczowy neurogenny; ter­min stosowany do zbiorczego okreś­lenia zaburzeń czynności pęcherza w przypadkach uszkodzeń rdzenia i powstałych w pęcherzu zmian wtór­nych (rozciągnięcie ścian, wstępująca infekcja, wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy, kamica itp.). Us­prawnianie p. m. n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percepcja

  percepcja; zdolność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodź­ców i ich złożonych układów.

  „percepcja twarzą" -> „zmysł prze­szkód" u niewidomych

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas śląski

  pas śląski; najpowszechniej stoso­wany rodzaj zawieszenia protez uda. Zapobiega rotacji protezy na kikucie, kontroluje odwodzenie kończyny pro-tezowej w stawie biodrowym. Ma for­mę miękkiego pasa skórzanego lub parcianego, obejmującego podgrzebie-niowo biodro po stronie przeciwnej kończyny i zamocowanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perseweracja

  perseweracja; tendencja do powra­cania do uprzednich czynności, wypo­wiedzi, myśli, pojawiająca się u osób, u których mogą występować funkcjonalne lub organiczne zmiany w ośrod­kowym układzie nerwowym. P. wystę­puje także u niektórych osób w star­szym wieku i stanowi objaw poważ­nie utrudniający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć; zdolność do gromadzenia, przechowywania i odtwarzania dozna­nych przeżyć i doświadczeń. Zob. też niepamięć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paraplegia

  paraplegia; bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Para biokinematyczna

  para biokinematyczna; ruchome połączenie dwóch członów kostnych w stawie. Stawy mają określoną licz­bę więzów, co określa ich ruch­liwość (od 1 do 3 stopni swobody). Zniesione zostają ruchy postępowe, a pozostaje jedynie możliwość ruchów obrotowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt

Do góry